ЧЛЕНСТВОТО на България в Европейския съюз
от 1 януари 2007 г. означава участие на един значителен по размер пазар, който
обхваща над 480 млн. души. Това е възможност за увеличаване на производството на
стоки и услуги, което се свързва с разширяване на дейността на българските
компании извън границите на страната. При тази ситуация възниква въпросът: къде
в ЕС се предлагат най-благоприятни условия за правене на бизнес.

Отговор на този въпрос дава Doing
Business 2007 -

проучване на Световната банка,
което обхваща 175 страни, включително и членки на ЕС. Методологията на
изследването се характеризира с няколко предимства: осигурява прозрачност,
използва фактическа информация за законодателната уредба и изисква консултации с
местни представители, като по този начин се изясняват евентуални спорни моменти.
Данните не само подчертават пречките пред правенето на бизнес, но и помагат да
се идентифицират източниците им и улесняват политиците при реформи.

Показателите от изследването измерват
регулирането и защитата на правото на собственост и ефектите от тях върху
бизнеса, особено върху малките и средните предприятия в страната.