Финансовите индикатори не стигат за
стратегията

Станислава Арнаудова, изпълнителен
директор на 2Ъе

1. Нашият бизнес има своите специфики и
изисква следенето не на един, а на няколко важни показателя. Сред тях има както
оперативни, така и финансови. Сред по-важните оперативни показатели са: брой
ак-тивации на предплатена комуникация, абонаментни планове и програми на нашите
партньори - мобилните оператори; изпълнение на договорените с тях цели; цикъл на
обръщане на стоките (за какъв период (дни) различните стоки биват
продадени);

структура на продажбите - какъв е
процентът на телефони, електроника, аксесоари и приходи от операторите от общите
приходи на дружеството, и ефективност на рекламата - доколко рекламните кампании
достигат до целевата аудитория и помагат за увеличение на продажбите.

Сред по-важните финансови показатели,
които следим, са: приходи от дейността на месечна база (за да може да се прави анализ по категории
приходи), оперативни разходи като процент от общите приходи, EBITDA (печалба
преди лихви, данъци и амортизация) като процент от общите приходи и марж при
продажбата на телефони, електроника, аксесоари.