БАНКОВИЯТ СЕКТОР у нас регистрира
безпрецедентна активност през последните няколко години. Разбира се, тя има
своите обяснения. В началото на 21. век системата бе изцяло приватизирана,
банковият мениджмънт бе подменен изцяло, а в страната се установиха устойчиви
условия за икономически растеж. През 2003-2004 г. кредитите за нефинансовия
сектор на търговските банки нарастваха на годишна база с повече от 50%, докато
темповете на икономически растеж се поддържаха на равнище от 5-6%. През пролетта
на 2005 г. БНБ предприе мерки за успокояване на кредитната активност. Банковата
система реагира на регулациите на БНБ и темповете на прираст на кредитите
спаднаха до целевите 25% на годишна база. В началото на 2007 г. БНБ облекчи
рестрикциите и темповете на прираст на кредитите поеха стръмно нагоре (фигура
1).

Последва нова реакция на БНБ,
много по-остра от предишната -рязко увеличаване на процента на задължителните
минимални резерви, които търговските банки трябва да поддържат в БНБ - от 8 на
12% (в сила от септември 2007 г.).