Играта на големите

Апостол Апостолов, „ Ти Би Ай Инвест
"

РЕЗКИТЕ КОЛЕБАНИЯ В цените на акциите на повечето търгувани компании на БфБ
през октомври са доказателство, че е трудно да се прогнозира родният пазар. От
една страна, в институционалните инвеститори има голямо количество свободни
парични средства, част от които се инвестират в книжа на български публични
компании. Поради липса на достатъчно качествени дружества се купуват основно
акции от едни и същи и това води до

лавинообразно нарастване на
тяхната цена. От друга страна, пазарът се нуждае от здравословна корекция, за да
могат инвеститорите със свободни парични средства да купят книжа на по-ниски
цени. В момента той се движи главно от настроенията на големите играчи на БфБ и
това предопределя и резките изменения в стойността на родните борсови
индекси.

Въпреки голямата волатилност на цените на
акциите като цяло очаквам да се запазят настоящите нива на
търговия. Предвид предстоящите увеличения на капитала на "Индустриален холдинг
България" АД, "Българска роза - Севтополис" АД и "Спарки Елтос" АД очаквам
по-активна търговия с книжата им и поради това е възможно да нарасне тяхната
стойност.