Въпросите:

1. Как ще се отрази върху инфлационните
процеси в страната удовлетворяването на исканията за по-високи заплати от
различни сфери на публичния сектор?

2. Това ще застраши ли паричния
съвет?

3. До какви други последици за
икономиката ще доведе повишаването на заплатите?

4. Очаквате ли дестабилизация на
икономиката?

Проф., д.ик.н. Гарабед Минасян:

Неясна е философията на
преразпределението

Колко и за какво - отговорите на тези
въпроси засега остават замъглени и непрозрачни

1. При действащ паричен съвет
възможностите на макроикономическото управление да въздейства върху
инфлационните процеси са силно ограничени. Традиционно можем да отбележим
постепенното свиване на контролираните цени. Това обаче не е всичко. Ако не са
премахнати всички пречки пред безпрепятственото действие на конкуренцията,
тогава цените може да се поддържат на изкуствено високи равнища. Такава ситуация
ще съществува, ако правителството не съумява да предотврати договарянето на цени
между отделните производители. Или ако изкуствено се създават и поддържат
нерегламентирани

преференциални условия за
производство и търговия на определен вид стоки. Или ако предвидените в закона
санкции за нарушения на антимонополните предписания не се прилагат в цялата си
сила.