Пресиленият страх от дефицита по търговското салдо

ДЕФИЦИТЪТ по търговското салдо достигна
почти 3,9 млрд. евро за седемте месеца на 2007 г. според данните на БНБ. Това
предизвиква опасения сред някои експерти за способността на българските фирми да
произвеждат и изнасят конкурентни стоки на световните пазари.

Развитието на външната търговия може да
се обясни с няколко основни фактора. От една страна, вътрешното търсене е
предпоставка за нарастване на вноса на стоки. То се обуславя от нарастването на
паричното предлагане в страната, което е резултат от притока на капитали и
задълбочаването на финансовото посредничество, улесняващо достъпа до кредити.
Засиленото търсене е следствие и от повишената икономическа активност,
откриването на нови работни места, намалената несигурност относно бъдещето. Като
резултат от това хората са

по-склонни да потребяват в
настоящия момент. От друга страна, цените на суровините и горивата на
международните пазари, повлияни от относително разхлабената политика на големите
централни банки през последните години, достигат рекордно високи стойности.
Местните фирми са силно зависими от тези цени, тъй като голяма част от
продукцията за износ се произвежда именно чрез вносни ресурси.