"Да" на частния външен дълг. "Не" на държавния

Layout 1

Господин Стоев, кой управлява
държавния дълг и взема решения за нови заеми?

-   Народното събрание, когато
приема Закона за държавния бюджет, приема и максималния размер на новия държавен
дълг към края на съответната бюджетна година. В този смисъл политическата
отговорност се носи от парламента. Оперативното управление на дълга се ръководи
от министъра на финансите.

Кое е здравословното съотношение на
държавния спрямо частния дълг?

-   Разликата между частния и
държавния дълг е фундаментална. Частният е свързан с инвестиции и най-често с
увеличение на активите в икономиката. Държавният дълг традиционно се използва,
за да покрие дефицит от текущи разходи на правителството. Има

две популярни школи в
макроикономиката и между тях няма съгласие по въпроса. Кейнсианците твърдят, че
рецесията може да бъде предотвратена с повече държавни инвестиции, финансирани
от държавен дълг. Неокласическата школа обаче не приема, че държавата може да
промени нивото на инвестиционна активност. Това означава, че държавата не би
могла да стимулира икономическия растеж със средствата, които харчи.