В ЕВРОПА, ПЪК И В СВЕТА кредитните пазари
са в различна степен на развитие. Въпреки това се наблюдава една обща тенденция
на разрастване и усъвършенстване в отговор на увеличеното платежоспособно
търсене на стоки и услуги. Голяма роля на този пазар играят потребителските
кредити, които за 2007 г. представляват около 13% от общата стойност на
кредитите, отпуснати в страните от ЕС. Те са особено търсени във Великобритания,
Германия, Австрия, Ирландия, Полша, Унгария. Лихвата обаче се различава в
значителна степен в отделните държави, като варира от 6 до 12 на сто.

Най-високи са нивата през миналата
година в Португалия и Гърция, съответно 12,20% и 10%, а най-ниски -в Ирландия и
Финландия - 6,80% и 6,30%, според данни на Европейската централна банка. Това е
вследствие на различното законодателство в
отделните страни - членки на ЕС. Сега се прилагат правилата от Директива 87/102,
която налага определени изисквания при отпускането на кредити. Но тя не успява
да хармонизира в достатъчна степен договорите за потребителския кредит в
общността.