Печалба по време на криза

ОСНОВНИЯТ ИНДЕКC НА БФБ загуби 37,77% от началото на срива на фондовите
пазари по целия свят, предизвикан от ипотечната криза в САЩ. Голяма част от
българските инвеститори, притежаващи акции от началото на октомври 2008 г.,
загубиха, като дори и тези, които предвиждаха спада, нямаха възможност да
спечелят. Основната причина е липсата на

къси продажби или търговия с финансови деривати - опции и
фючърси, които дават шанс за печалби и при падащи цени на акциите. финансовите
деривати са инструменти, които извличат своята стойност от движението на цената
на базов актив, който може да бъде акция, облигация, борсова стока или суровина
(злато, петрол, жито, царевица, кафе, соя и т.н.), валути и т.н. Опциите пък са
финансов инструмент, който дава право на притежателя им да закупи определен брой
акции до определена бъдеща дата при предварително фиксирана цена. Съществуват
два вида - кол и пут - опции. При покупката на кол опция (опция за покупка)
притежателят й ще спечели, ако цената на акцията надвишава предварително
уговорената цена на падежа на опцията.