Шампионите на Европа

КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА
Европейската комисия оповести новата си
стратегия за либерализация на енергийния сектор (An Energy Policy For Europe),
която проправя пътя на сериозни реформи в структурата на енергийния пазар в
Евросъюза, най-вече атакувайки монополите в сектора. Основният замисъл на
документа е да бъдат разделени производството и доставките от преноса на
енергия. За целта комисията предлага два модела - отделяне на собственост и
независим системен оператор, принуждавайки големите енергийни производители да
се разделят (unbundling) с електрическите си мрежи или газопроводи, като ги
отделят в други компании или ги продадат на независими оператори, които да ги
направят достъпни за повече доставчици. Отговорът на отправеното
предизвикателство не закъсня - осем европейски страни, включително България,
предложиха

алтернативен модел за независимост на операторите на преносни мрежи.
Разработеният алтернативен модел, за разлика от моделите "отделяне по
собственост" и "независим системен оператор", дава възможност операторите на
електропреносни (за България - "Електроенергийният системен оператор" ЕАД) и
газопреносни (за България -"Булгартрансгаз" ЕАД) мрежи да останат,
както досега, в рамките на вертикално интегрирано предприятие от холдингов тип.