СЛЕД ЖАРГОНА на медийния бизнес трябва да се усвои и разбере
логиката, стояща зад сухите цифри, и добре да се сравним с конкуренцията и
пазара като цяло. Отговор на въпроса "къде сме ние" дават т.нар.

дялови показатели - пазарен дял (SOM - Share of Market); дял от
разходите за реклама (SOS - Share of Spendings); и рекламен дял (SOV -Share of
Voice).

Първият от тях е ясен на всички търговци
и именно търговският отдел е мястото, откъдето могат да се вземат данните за
него.

Пазарният дял

може да се измерва както в стойност във
финансово изражение, такаив натура - обем, абсолютен брой продадени единици,
някои специфични за дадена група измерители (например дузини бутилки при
алкохолните напитки) и др. Показателят пазарен дял може да се отнася както за
точно определена търговска марка, така и за продуктова
група или по-широк сегмент от пазара.

Делът от разходите за реклама се
изчислява по подобен начин, като се сумират всички разходи за маркетинговата
комуникация на нашия продукт и се съотнесат с тези, направени от конкуренцията.