Владислав Горанов
Владислав Горанов

Какво да направя, за да си взема парите от държавата?
Отговор на Владислав Горанов, заместник-министър на финансите

АКО ВИЕ СТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ на фирма, която е имала договорни отношения с някое министерство или агенция, първото, което трябва да направите, е да подадете заявление в два оригинални екземпляра до съответната институция, възложител по договора, подписани от представляващия дружеството ви. Към заявленията трябва да приложите и протокол на решение на управителния орган на дружеството за прехвърляне на вземането. След като заявлението ви бъде заведено, съответната институция извършва проверка за наличие на данни за допуснати нарушения на действащото законодателство при подписване и изпълнение на договор за обществена поръчка и/или висящи спорове.
След като приключи проверката, ведомството издава удостоверение до фирмата с копие до Министерството на финансите. С този документ се удостоверяват вземането на дружеството и неговият размер.
Информацията за издаденото удостоверение се изпраща до Министерството на финансите за вписване във временен регистър. След това дружеството заявява своето желание за вземането пред Българска банка за развитие и си открива разплащателна сметка в банката.