Идва по-хубавата част от годината

Брутният вътрешен продукт в България проявява тенденцията да е по-голям през второто полугодие на годината спрямо първото както в номинално, така и в реално изражение (по постоянни цени). Наблюдава се подчертана сезонност в динамиката му - т.е. определени тримесечия са по-силни от други в течение на годината. Това често ни дава основание, след като отмине зимата, да твърдим, че хубавото в икономиката предстои да се случи в следващите тримесечия*. Като цяло дори и кризата от 2009 г. не измени съществено сезонния профил на БВП.
По-високият номинален БВП през второто полугодие не е изненада, тъй като цените през годината растат и през втората є половина са по-високи, отколкото през първата. Това означава по-високи номинални обороти в производство и предлагане, както и по-високи номинални разходи по отношение на търсенето. В анализа, който следва, ще пренебрегнем влиянието на инфлацията и ще се спрем на реалния БВП по постоянни цени от 2005 г. БВП, както и брутната добавена стойност са най-ниски през

първото тримесечие на годината за разглеждания период, което е нормално да се очаква.