Като малка, отворена икономика развитието на България зависи в голяма степен от външните пазари. Страната изнася основно суровини и материали, но през последните години се наблюдава и увеличаване на дела на инвестиционните стоки, които са свързани и с по-висока добавена стойност. Известно е, че около 2/3 от износа на България е насочен към страните от ЕС. Малко е известно обаче каква е структурата му и как тя се променя през последните години.
За първите два месеца на 2012 г. България е изнесла стоки на стойност малко над 4 млрд. лв., които се равняват на 2,3 млн. тона нето тегло. Основните групи износни стоки, измерени в тонове нето тегло, са необработени материали (с изключение на горива), храни и живи животни, минерални горива, химични вещества и артикули, класифицирани главно според вида на материала. Те представляват и 95% от общата изнесена продукция. Част от тези продукти обаче имат сравнително ниска цена и левовата им равностойност представлява малка част от общия износ, измерен в левове.