ВРЪЗКИ ИЛИ СИСТЕМЕН ПОДХОД

ЛИЧНИТЕ ВРЪЗКИ

СИЛНИ СТРАНИ

Гъвкавост и бързина на управлението
При този метод голяма част от решенията се вземат интуитивно, без да е необходимо да се спазват формални правила или процедура, което позволява да се действа бързо и решително. Това е от изключително важно значение за малки фирми, работещи в условията на силна конкуренция.

Възможност за нестандартни решения
Липсата на строги правила и бизнес процеси позволява да се предприемат нестандартни и често рисковани действия, което също дава сериозно конкурентно предимство на малките организации.

Адаптивност към пазарната среда
Малките и особено новосъздадените фирми трябва бързо да намерят подходящата пазарна ниша и да реализират в максимална степен потенциала си. Често намирането на тази ниша е комбинация от интуиция и проби и грешки от страна на мениджмънта. В този случай строгите правила биха се явявали спънка пред развитието на фирмата.

В максимална степен се използват
личните умения
В процеса на пазарно позициониране личните умения на предприемачите или мениджърите играят изключително важна роля.