- Господин Иванов, как технологичната революция ще промени здравната индустрия и медицината?
- Прогресът и в двата сектора върви паралелно, но и с взаимна връзка и влияние помежду им. Възможността за събиране и обработване на голямо количество данни вероятно ще има ключова роля както за подобряване на диагностиката и лечението, така и за оценяването на тяхната ефективност. Правилната оценка на ефективността от лечението би следвало да доведе до по-справедливо определяне на приоритетите при разходването на публични и/или частни средства за здравеопазване, които винаги са ограничени.

- Вашата компания е една от малкото в България, които работят и развиват високотехнологични решения, свързани с медицината. Какви са конкретните им приложения?
- През 2013 г. започнахме разработването на системата за мониториране и асистиране при регистрацията и терапията на болни с множествена склероза - СмартМС. Тогава си поставихме за цел да създадем софтуерен продукт, който да подобри информационната осигуреност на медицинските специалисти и болните във връзка с проследяването и лечението на множествената склероза, като същевременно улесни комуникацията помежду им. Това е критично важно при хронично протичащи болести, чието лечение налага събиране и обработване на огромно количество данни за дълъг период от време, а систематизирането и обработката на тези данни по различни критерии, основно медицински, осигурява важна информация за всички участници в лечебния процес. Информацията трябва да е актуална, т.е. да се обновява в реално време и да е достъпна за всеки потребител, който има електронно устройство (компютър, таблет, мобилен телефон), свързано с интернет. От друга страна, личните данни, които се съхраняват и обработват от такъв тип софтуер, са високочувствителни и това налага създаването и спазването на строги правила за тяхната защита от неоторизиран достъп.

- За кого е предназначен този продукт? Какви допълнителни ползи носи на потребителите?
- СмартМС подпомага работата на медицинските специалисти и осигурява пълна и надеждна информация на болните за тяхното здравно състояние. Това е уеббазирана информационна система, която, образно казано, е електронен диспансер за болни с множествена склероза. Системата съдържа по два електронни здравни картона за всеки отделен болен - медицинско и пациентско досие. Тези досиета са структурирани форми за стандартизиран запис на различни данни, свързани със здравното състояние на болните. Всеки запис се отразява в системата в реално време и всяка промяна може да бъде видяна веднага от всеки друг потребител, който е оторизиран. Медицинското досие се води и попълва от медицинските специалисти, а пациентското - от болния. Достъпът е разделен - съответно медицинските специалисти имат достъп до медицинските досиета, а болните - до своето пациентско досие. Но е предвидена и възможност за автоматичен обмен на информация между двете досиета, а също така и функции за споделяне на конкретно съдържание, които се управляват от потребителя.

- Ще се превърнат ли преносимите устройства в новия личен лекар на всеки човек?
- Поне в близките години не бива да имаме прекалени очаквания към различните преносими устройства, защото основната им задача е да събират данни, а не да вземат решения, но определено ще са полезни. Внимание заслужава и телемедицината, която обещава да бъде важен фактор, особено при спешни случаи.