Владислав Ханджиев
Владислав Ханджиев

През последните месеци основна тема на данъчните коментари е така нареченият данък уикенд. Става дума за облагането на фирмено имущество, използвано за лични нужди (т.е. за цели, несвързани с дейността). Подобно облагане отдавна се прилага в държавите - членки на ЕС, и е затвърдено от постоянната практика на Съда на ЕС. Националната агенция по приходите (НАП) издаде подробно указание за прилагане на текстоветe на закона относно личното потребление, но неяснотите по отношение на необходимите практически действия в ежедневието остават.

Кратък преглед на правилата
Правилата в закона са общи. Затова насоките в указанието се основават на практиката на Съда на ЕС, която предвижда три възможности:
Вариант 1 - Не се ползва данъчен кредит при придобиването на актива. Подходящ е за активи с нисък процент на ползване за дейността, при които признатата част от данъчния кредит не оправдава усилията по администриране.
Вариант 2 - Данъчен кредит само за фиксирана част от актива, която ще се използва за бизнеса. Въпреки привидното удобство от използването на фиксирана пропорция последната на практика следва да бъде доказвана с подробна документация през целия живот на актива. В тази връзка този вариант би бил полезен основно при недвижими имоти.
Вариант 3 - Пълен данъчен кредит при придобиването на актива, а впоследствие начисляване на ДДС пропорционално на личното ползване за съответния месец (подкрепено с подробна документация).
При избора на вариант е препоръчително да се преценят усилията по администриране спрямо евентуалната икономия от данъци, която се очаква, като се вземе предвид, че контролът ще бъде насочен основно към недвижими имоти и превозни средства.

Измерване на съотношението лично/служебно ползване
След избора на вариант от посочените по-горе следва въпросът за измерване на личното спрямо служебното ползване. При автомобилите най-утвърдени средства за доказване на изминатите разстояния са пътните листове, пътните книжки или други подобни отчети. Пътуването от дома до работното място е изрично посочено от Съда на ЕС като разход, задоволяващ лични нужди, с изключение на някои специфични хипотези. При недвижимите имоти подходът за водене на отчетност е силно зависим от конкретния вид имот или начина на неговото ползване. Наличието на лично ползване е фактически въпрос и трудно може да бъде решен със заповеди, поставящи лимити на личното ползване, или с наети паркоместа в близост до дома на служителя/управителя.
    
Някои отворени въпроси
Липсва официална позиция на НАП и на Министерството на финансите по отношение на подоходното облагане на лицата, ползващи активите. В последните медийни изявления на финансовия министър се коментира  въвеждането на пряк данък върху разходите и фиксиран процент данъчен кредит по ДДС с цел опростяване облагането на личното ползване. Дата на влизане в сила не се коментира.
Друг отворен въпрос е облагането на личното ползване преди 01.01.2016 г., което е в разрез със съществуващата практика досега. Въпреки неяснотите очакванията са, че занапред облагането на личното ползване ще стане неразделна част от определянето на данъчните задължения.    

Пълния текст на статията ще намерите в рубриката "Публикации" на сайта на АФА - www.afa.bg. Създадена през 1991 г., АФА e най-голямата одиторска фирма с българско участие, която предоставя услуги в сферата на одита, счетоводството и обработката на работни заплати, данъчните услуги, корпоративните финанси, бизнес консултирането и специализирани обучения.