Бизнесът, видян през кредитите

Три сектора - селското стопанство, водоснабдяването и управлението на отпадъци и административните дейности, рязко са увеличили кредитните си задължения през последната година на фона на продължаващо намаляване на заемите в промишлеността и повечето останали сектори. Това показват последните данни на БНБ. Те отразяват неравномерното възстановяване на икономиката и силното влияние на еврофондовете.
В по-дълъг хоризонт фирмите са съкратили заемите си след кризата, а ако се изключи влиянието на КТБ, е налице ръст под 2% в сравнение с 2009 г.*. Това показва, че кредитната активност чувствително изостава от възстановяването на икономиката. Продължаващият процес на намаляване на задлъжнялостта (деливъридж) е особено изразен в някои браншове.

Годишни изменения - ефектът
на еврофондовете
Подробните данни за кредитите през първото тримесечие на 2016 г. на пръв поглед потвърдиха тенденции, които бяха известни и в края на 2015 г., с няколко изключения. Като цяло те показват спад на кредитите за нефинансови предприятия с 2,15% на годишна база.