много работодатели често с лекота, ако не и с желание, се разделят с лоялни и квалифицирани служители
много работодатели често с лекота, ако не и с желание, се разделят с лоялни и квалифицирани служители

Доколкото "добър" означава различни неща за различните хора (и мениджъри), то и понятието "добра фирма" ще има умерено огромно количество определения. Най-малкото защото собствениците, мениджърите, служителите и партньорите ще имат различни, дори конфликтни мнения по въпроса.
И все пак в търсене на някои валидни отговори е добре да отворим за размисъл поне няколко характеристики. Те са общовалидни и макар и малко от по-особен ъгъл, ще ви дадат повод за размисъл къде сте и наистина добра ли е вашата фирма.
Тук ще прочетете само за неща, които са конкретни и изпълними, а и не изискват много повече от управленска воля, за да намерят място в ежедневието на фирмата.
Нашите четири признака на добрата фирма попадат в категорията на често изплъзващите се от KPI - ключовите показатели за ефективност. Още от самото начало трябва да кажем, че основната цел на всяка фирма е да генерира максимална печалба за собствениците си. Но само това достатъчно ли е, за да наречем една фирма добра?