Всяко лице, претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на новия регламент, има право да получи обезщетение
Всяко лице, претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на новия регламент, има право да получи обезщетение

Целта на Европейския регламент 2016/679/ЕС (GDPR/Регламентът), който започва да действа от 25 май т.г., е да хармонизира защитата на основните права и свободи на физическите лица при обработване на лични данни и да се осигури свободното движение на тези лични данни между държавите членки. Правилата обхващат и трети страни, извън ЕС, които обработват данни на европейски граждани. Също така се засилват изискванията за защита на правата на физическите лица и санкциите срещу нарушителите.
Според регламента субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:
- информираност;
- достъп до собствените си лични данни;
- коригиране (ако данните са неточни);
- изтриване на личните данни (правото "да бъдеш забравен");
- ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
- преносимост на личните данни между отделните администратори;
- възражение спрямо обработването на негови лични данни;
- да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.