Господин Караджов, каква е целта на регламента (GDPR)? Защита на личните данни у нас е осигурена от 2002 г. с приемането на съответната законова уредба.
- Законът за защита на личните данни от 2002 г. въвежда в българското законодателство Директива 95/46/ЕО за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.
В резултат на бързото технологично развитие и глобализацията значително нараснаха мащабът, обменът и събирането на лични данни. Съвременните технологии позволяват използването на лични данни на практика в неограничени мащаби.
От друга страна, все по-често в социалните мрежи се споделя лична информация, която е публично достъпна в световната мрежа.
С транспонирането на Директива 95/46/ЕО различните държави членки създадоха 28 различни законодателства за защита на личните данни в ЕС, което допълнително затрудни бизнеса и европейските граждани в прилагането на правилата. Различните правила пречат и на цифровата икономика да се развива на единния вътрешен пазар.