АЛЕКСАНДЪР КАШЪМОВ е адвокат, ръководител на правния екип на програма "Достъп до информация" от 1997 г. Член на Софийската адвокатска колегия от 1999 г. Под негово ръководство еправителствената организация е подкрепила и водила около 500 дела по Закона за достъп до обществена информация, много от които е представлявал лично.
АЛЕКСАНДЪР КАШЪМОВ е адвокат, ръководител на правния екип на програма "Достъп до информация" от 1997 г. Член на Софийската адвокатска колегия от 1999 г. Под негово ръководство еправителствената организация е подкрепила и водила около 500 дела по Закона за достъп до обществена информация, много от които е представлявал лично.

Господин Кашъмов, промените в Закона за личните данни не са приети от парламента, но така или иначе регламентът влезе в сила от 25 май. Виждате ли в това някакъв проблем?
- Поначало е добре държавите - членки на ЕС, да са подготвени за приложението на регламента. Той влезе в сила на 25 май и се прилага пряко, но е необходимо някои негови разпоредби да бъдат доразвити от националното законодателство. Така например следва да се предвиди механизъм за налагане на санкции за нарушенията при обработване на лични данни. Затова са изготвени и промени в Закона за защита на личните данни. С тях се въвеждат и разпоредби относно събирането и работата с данни за целите на наказателното производство, материя, която понастоящем се урежда от европейска директива. Очевидно е, че приемането на тези промени се забави в сравнение с влизането в сила на регламента, но това не означава, че е допустимо да се претупат и да не се проведе широко и задълбочено обществено обсъждане.