ИНЖ. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ е изпълнителен директор и член на УС на "Елаците-Мед" АД. Завършил е Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" с магистърска степен по геология и проучване на полезните изкопаеми.
ИНЖ. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ е изпълнителен директор и член на УС на "Елаците-Мед" АД. Завършил е Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" с магистърска степен по геология и проучване на полезните изкопаеми.

- Инж. Драганов, с какъв времеви хоризонт са залежите в находище "Елаците", как технологиите могат да увеличат този хоризонт?

- "Елаците-Мед" АД има подписан концесионен договор за находището до 2031 г. и утвърден цялостен работен проект от Министерството на eнергетиката за този период, който ние изпълняваме.

Първоначалният доклад с резултатите от геоложките проучвания на находището преди 50 години е предвиждал добив на 208 млн. т руда и предприятието е трябвало да спре да работи през 2006 г. Екипът на "Елаците-Мед" и фирмите от групата ГЕОТЕХМИН удължават жизнения цикъл на рудника - до момента с 25 години. Продължаваме да търсим най-добрите решения във всички аспекти на управлението на минния и обогатителния процес - от проучването и оценката на ресурсите до рекултивацията. Минните технологии и оборудване търпят непрекъснато развитие и това позволява рентабилно да се добиват и преработват руди с все по-ниско съдържание на метали, каквато е световната тенденция.

Ние работим с ясното съзнание, че природните ресурси са изчерпаеми, и се стремим да ги използваме възможно най-разумно и ефективно. Такъв подход естествено ще доведе до значително удължаване на живота на находище "Елаците". А това означава и социално-икономическа преспектива за тези региони, в това число сигурност и добра работа за местните хора.

- По какъв начин новите технологии влияят на процесите при вас, възникват ли нови дейности и нови професии? Кой е активният фактор за технологично обновление?

- В трудовия процес на "Елаците-Мед" се включват специалисти и работници с повече от 120 професии, от които 48 с много висока квалификация. Новите технологии поставят все по-високи изисквания към кадрите в минната индустрия и нашите служители непрекъснато повишават квалификацията си, активно участват в научни форуми у нас и в чужбина. Обучението и квалификацията на персонала са важен елемент от политиката на дружеството.

Мотивите за технологичното обновление са максимално ефективно и устойчиво оползотворяване на природните ресурси, подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, повишаване на ефективността на производството. "Елаците-Мед" успешно внедрява съвременните цифрови технологии за постигането на тези цели. През последните три години например стартирахме програма за цялостна дигитална трансформация в рудник "Елаците", като по този начин се осигурява по-високо качество на продукцията и се подобрява безопасността на работното място. През 2018 г. дружеството получи отличие за внедряването за първи път в Европа на патентована система за контрол и управление на размера на частиците в крайния продукт при смилането на рудата, чрез която се подобрява енергийната ефективност и се повишава степента на извличане на полезните компоненти от рудата.

- Как работите с научните звена и университетите?

- Ние сме в непрекъснато сътрудничество. Имаме дългосрочни партньорства с авторитетни учебни заведения, научни институти и организации, с чиито екипи разработваме изследователски и научно-приложни проекти в сферата на модернизацията, околната среда и енергийната ефективност, управлението на отпадъците, ЗБУТ и др. За нас са ценни и важни становището, съветите и подкрепата на специалистите от тези институции.

Всяка година провеждаме летни стажове за студенти в реална работна среда и създаваме условия за  професионалното развитие на млади специалисти. В "Елаците-Мед" през последните осем години са били на стаж над 200 младежи, като 33-ма от тях вече са част от екипа на дружеството.

- Като каква компания се позиционирате, какво смятате, че е важно обществото да знае за "Елаците-Мед"?

- "Елаците-Мед" е структуроопределяща компания за индустрията на България и за района на общините, на чиято територия оперира. Дружеството, с над 1800 служители, е сред 50-те най-големи работодателя в страната. Политиката ни е социалноотговорна към хората, работещи в компанията, към интересите на държавните и общинските институции и обществото като цяло, към опазването на околната среда.

- Какви са кадрите при вас? Заплатата ли е това, което мотивира хората да работят при вас?

- Нашите кадри са предимно от района на общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица и Пирдоп. Привличаме висококвалифицирани специалисти и от други населени места, за които осигуряваме нужния транспорт.

Разбира се, финансовият мотив е важен и ние непрекъснато се стремим да мотивираме персонала чрез заплащане и стимулиране, но освен това хората се нуждаят и от вътрешна удовлетвореност. Много важни са възможностите за професионално развитие, работата със съвременно високотехнологично минно и друго оборудване, високоспециализиран софтуер, системи за автоматизация и управление и отношенията в работната среда - те също са съществен фактор, който мотивира хората да търсят работа при нас.

- Гледате към бъдещето, но традициите са не по-малко важни. Какво от тях трябва да се запази и развива през годините?

- Здравата основа, върху която се изгражда просперитетът на едно дружество, според мен е съхраняването на добрите традиции. Ние пазим и развиваме нормалния човешки диалог с всички работещи независимо от тяхната позиция в дружеството, добрия диалог със синдикалните организации, сътрудничеството с общинските власти и местните общности.