5000 големи и средни предприятия трябва да назначат хора
с увреждания
5000 големи и средни предприятия трябва да назначат хора с увреждания

Няколко важни законодателни инициативи отчетохме от началото на лятото до края на юли. Две важни промени в областта на данъците водят до една облекчаваща и една по-скоро утежняваща дейността на бизнеса последица. Все по-стриктни стават и корпоративните регулации, с които компаниите трябва да се съобразяват организационно и оперативно. Постоянно обновяваният Закон за енергетиката сега се изменя с оглед създаването на газова борса.

5000 предприятия трябва да назначат хора с увреждания
Новият Закон за хората с увреждания задължава работодателите с 50 и повече работници и служители да назначат лица с трайни увреждания. Ще се прилага квотен принцип. Работодателите имаха срок до 2 юли 2019 г. да предприемат действия за наемане на такива лица или да уведомят Агенцията по заетостта за съответните свободни места. В някои случаи работодателите може да кандидатстват за финансиране за част от внесените осигурителни вноски. Предвидени са санкции и компенсации при неизпълнение. От следващата 2020 г. това ежегодно задължение следва да се изпълнява в първите 3 месеца от годината.