Ангажиментите

ЮРО ОКПЕТ ООД Подкрепяме добрите и етични практики, както и идеята за отговорно използване на природните богатства с цел запазването им за идните поколения. Една от кампаниите ни - "Мисли зелено, пазарувай зелено" / "Think green, shop green", е насочена към децата и в частност към родителите. Основната идея е да покажем на децата, чрез примера на родителите, че чрез отговорно пазаруване в чанта от юта или памук, можем да допринесем за една по-зелена и дишаща България. Зеленото пазаруване е отговорно пазаруване! Промяната започва от нас!
Holcim Bulgaria Холсим (България) АД осъзнава своята отговорност към околната среда и здравето на хората и се ангажира да поддържа и развива своята система за управление на околната среда, сертифицирана по стандарт ИСО 14001. Стремежът ни е да постигаме отлични производствени резултати с грижа и отговорност към околната среда, при спазване на следните ръководни принципи: Непрекъснато подобрение на екологичната резултатност чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и почвите и понижаване обема на генерираните отпадъци. Стремеж към икономично потребление на природните ресурси и използване на алтернативни горива и материали чрез оползотворяване на отпадъци от други производства. Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване замърсяването на околната среда чрез прилагане на контролни мерки и изпълнение на цели и програми по опазване на околната среда като част от бизнес стратегията на фирмата, като се прилагат най-добрите налични техники, когато това е възможно и икономически целесъобразно. Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане. Непрекъснато наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда. Постигане на съответствие с нормативните и доброволно възприети изисквания към нашите дейности, продукти и услуги с оглед въздействието им върху околната среда. Осигуряване на необходимото обучение на служителите по въпросите на екологичната отговорност; повишаване на тяхната компетентност и съзнателно отношение към околната среда; провеждане на редовни одити и проверки. Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, обществеността и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите на околната среда.
ЗАГОРКА АД
Използваме ефективно водните ресурси при производството на нашите продукти, като ще търсим решения за възстановяването им;
Намаляване на СО2 емисиите при производството и дистрибуцията на нашите продукти; Нашите служители споделят пътуването си, за да се намалят емисиите в работно време;
Използваме ресурсите, необходими за производството на нашите продукти по устойчив начин;
Подкрепяме местната общност чрез различни зелени и социални каузи;
Насърчаваме умерената и отговорна консумация на нашите продукти;
Безопасността е наш първи приоритет, като провеждаме различни обучения и подкрепяме инициативи за пътна безопасност.
ВМ Аутомейшън ЕООД
В подкрепа растежа на нашата компания и растящите очаквания на нашите клиенти, непрекъснато подобряваме качеството и предлагаме по-устойчиви продукти и услуги.
За подобряване на нашата оперативна ефективност, включително намаляване на разходите, ангажирано намаляваме екологичния отпечатък на нашите дейности и на веригата за доставки.
Прилагаме нови технологии и възможности за подобрения при предотвратяване на замърсяване от основната дейност, като правим редовен преглед на показателите за измеримите цели по качеството, околната среда и ЗБУТ.
Фондация „Граждани срещу бюрокрацията”
Всички документи, предлагани от Pisar.bg са оптимизирани с цел минимален разход на хартия, чрез грижливо подбран формат на документа, намаляващ страниците.
Разработване на система за онлайн подписване на документи. По този начин ще намалим необходимостта от разпечатване на документи.
Сървърите ни са в колокейшън център, захранван от соларни панели и с нулеви въглеродните емисии.
Даваме предимство на електронната кореспонденция. Насърчаваме и потребителите на разработената от нас платформа „Pisar.bg” да използват електронна комуникация, създаваме условия за сключване на електронни договори.
Получаване на електронни фактури винаги, когато е възможно.
Когато се налага да печатаме, то печатът е двустранен, върху рециклирана хартия.
Използваме повторно хартия, тонер и други консумативи.
Екипът ни участва и поема ангажимент да организира доброволчески инициативи за почистване на площи, засаждането на нови дръвчета и други.
Кредисимо АД - CREDISSIMO Кредисимо АД е високотехнологична компания, която съзнателно налага и развива бизнес модел и процеси, протичащи изцяло онлайн, както за крайните клиенти, така и за служителите на компанията. Благодарение на услугите и продуктите, който са достъпни изцяло онлайн са: - спестени 4 060 000 листа А4, което представлява 8 120 стека хартия, както и 2 030 тонер касети (което може да се илюстрира от колона от листа А4 с височина 446,5 метра, с тегло 20 260 кг.) или - спестени 1 216 000 литра вода и 340 дървета или Със спестената електроенергия 4 060 000 лампи от 75 вата могат да светят 1 час. Компанията ни отговорно поема ангажимент в развитието си винаги да съблюдава и опазва околната среда и да се стреми да пести максимално природните ресурси с помощта на постоянно развиващите се технологии.
ОмегаСофт ООД
С помощта на сертифицирани партньори, осигуряваме специализирани контейнери за разделно събиране на хартия, метал и пластмаса, излязли от употреба електрически и електронни отпадъци, негодни за употреба портативни батерии и др.
Максимално ефективно използваме енергийните и природните ресурси, в частност използването на електрическа енергия: изключваме компютрите си, когато не работим с тях, използваме оптимално климатиците, не оставяме светещи лампи или включени електроуреди, когато не ги ползваме и др.
Елекронната ни система за съпорт на клиенти е с приоритет пред телефонните разговори. Уведомяваме клиентите ни за промени и новини около компанията по имейл.
Продуктите, които разработваме, са изцяло ориентирани към генериране, обмен и обработка на електронни документи.
Отказахме се от хартиени документи навсякъде, където можем да ги заменим с електронни.
Печатната реклама, която използваме, е под 30% от обема на цялата ни реклама.
Когато печатаме, използваме хартията двустранно.
Връщаме празните тонери за рециклиране.
Отглеждаме зелени растения в офиса.
Плащаме онлайн.
Това категорично не е всичко, което правим ежедневно, за да минимизираме ефекта, който бизнесът ни оказва върху околната среда. Отговорно заявяваме, че няма да спрем до тук. Готови сме да развиваме и промотираме идеите, които подкрепяме, защото вярваме, че за да има смисъл, трябва да се дава гласност на такива инициативи. В този процес е ангажиран всеки наш служител, като живее природосъобразно, участва в различни кампании в помощ на нуждаещи се или дарява доброволно време, знания и средства за социални каузи в полза на обществото.
Internet Media Group
Създаваме услуги и продукти от 2005-та година и продължаваме да ценим "зеленият" начин на общуване и рециклиране
В нашите клонове държим изрично на електронния начин на водене на коренспонденция с подпис - Не печатай този имейл.
Провеждаме обучения и тиймбилдинги сред природата
Използваме само порцеланови посуди (без пластмаса)
Всяка година провеждаме социална кауза с почистване на парк
Всички сме отговорни към света, в който живеем и съхрананяването на природните ресурси на планетата ни и за това развиваме онлайн присъствие а не реклама в печатни издания
ЗЕЛЕНИЯТ ПЪТ
Използване на електрически превозни средства за осъщестяване на дейността "ЕКО КУРИЕРСКИ УСЛУГИ"
Използване на рециклирана хартия в административните дейности
Използване на куриерски пликове от рециклирана хартия.
DREAM AGENCY
Да използваме рециклирана хартия и печатане на листовете двустранно.
Във всеки изпратен имейл към клиент насърчаване, този имейл да не бъде принтиран с цел опазване на околната среда.
Обещаваме всяко организирано събитие да споменем за опазване на околната среда
При провеждане на фирмени тиймбилдинг мероприятелия - ВИНАГИ , след всяко мероприятеи държим да почистим използваната зелена площ. Същото важи при организиране на събитие или рекламна кампания.
Всяка година организираме в екипа ни с цел почистване на някоя занемарена поляна в Родопите.
Заменяме пластмасовите чаши в офиса с порцеланови.
Насърчаваме на гледането на растения в общата площ на сградата.