Ангажиментите

"Асарел-Медет" АД Устойчиво развитие на екологосъобразно минно производство, грижа за опазване на околната среда и за възстановяване на природните ресурси, чрез ежегодни залесителни кампании.
КОВАС ЕООД Всички сме отговорни към света, в който живеем и съхрананяването на природните ресурси на планетата ни. Уверени сме в способностите си и заедно с нашите клиенти, желаем да постигнем ефективни и дълготрайни промени, които да бъдат от полза за всички нас. С индивидуален подход към всеки клиент ние се стремим към трайни отношения основаващи се на взаимно доверие.
Спиди АД
Да намалим вредните емисии, изхвърляни в атмосферата от автомобилите, изпълняващи куриерските услуги на компанията.
Да подпомагаме ученически и научни проекти за иновативни решения в сферата на енергийната ефективност и опазването на околната среда.
Aha!Car - платформа за споделено пътуване
Разпространяване на културата на споделянето на личен автомобил, сред българското общество, чрез различни събития;
Предоставяне на безплатно приложение за стимулиране на споделеното пътуване на българските общини и публични институции, като инструмент за насърчаване на устойчивата мобилност;
Провеждането на информационна кампания сред големи български университети за популяризиране на споделеното пътуване;
Партниране на организаторите на големи балкански летни фестивали, чрез предоставяне на информация за алтернативно придвижване до мястото провеждането. Така подпомагаме придобиването на зелен облик на фестивалите, в стремежа им за устойчивост и намаляваме на вложените ресурси в конкретните събития.
Национално представителство на студентските съвети
Националното представителство на студентските съвети поема ангажимент пред Зеления кръг на българските компании за подкрепа, разработване и осъществяване на кампании в посока развиване на човешки потенциал и капацитет, който отговаря на съвременните нужди и отразява разбирането за отговорно потребление и уважение към природата, повишаване на информираността по темите на климатичните промени и ролята на младите хора.
Въвеждане на зелени практики в офиса.
Използване на електронни методи за комуникация с цел намаляване на използваната хартия.
Балкан Стар Аутомотив ЕООД
Кое ни накара да се включим в тази инициатива?
Стремежът към едно по-добро бъдеще и една по-чиста планета за нашите деца, за нашите служители, за нашите клиенти и за идните поколения. Желанието да дадем пример и идеи на всички онези, които поставят опазването на околната среда сред приоритети си. Отговорността ни като голяма компания и партньор на световни производители, лидери в областта на иновационните технологии.
Какъв ще бъде нашия принос?
Предстоящо въвеждане на екологичен стандарт, с който да управляваме влиянието на нашата организация върху околната среда;
Да въвеждаме и упражняваме политика по отношение на рециклирането на отпадъци (батерии, промишлени отпадъци, рециклиране на автомобилите след излизане от жизнения им цикъл);
Разделно събиране на отпадъци във фирмената група на Балкан Стар;
Проактивно предлагане на продукти от автомобилния бранш, които отговарят на еко-тенденциите и на европейските стандарти за опазване на околната среда;
Гарантиране използването на вода и електроенергия по ефективен и отговорен начин чрез вътрешни правила и инструкции за работа;
Мерки за ограничаване на хартиения документооборот и количеството използвана хартия в офиса, както и използване на рециклирана хартия;
Акцент върху повишаване на съзнанието на нашите служители по отношение на опазването на околната среда, както на служебното място, така и в дома;
Активно участие на Балкан Стар в кампании, свързани с опазване на околната среда.
Тренинг Център АйДжей
Издаваме само електронни фактури
Въвеждаме система за дистанционни бизнес и личностни обучения, помагала, които са изцяло в електронен вариант за опазване на природата и да спестим отпечатването на хартия.
Всяка година провеждаме team building сред природата.
„Do the right mix - Придвижвай се разумно“
Основната цел на кампанията е да посочи предимствата при комбинирането на различни видове придвижване. Нашето послание Do the Right Mix набляга на факта, че използвайки различни видове транспорт и придвижване според случая, хората могат да подобрят здравния си статус, да намалят разходите си и да допринесат за опазването на околната среда.
Целева група на кампанията са както активисти в сферата на градската мобилност, така и широката общественост. На авторите и участниците в такива инициативи предоставяме платформа и подкрепа, за да могат да споделят своите проекти и да ги популяризират, както и да си сътрудничат с техни колеги от други страни.
ROLLING SNOWBALL
Eнергоефективност чрез комбинирани источници за електрическа и топлина енергия .
Изграждане на системи за енергийна независимост от ВЕИ.
Соларни системи и ветрогенератори .
Атенция международни вложения и консултации
Постепенно адаптиране на работата в офисите и обслужването на клиенти с максимална икономия на хартиени продукти, изработката на рекламни материали от екологично чисти материали. Максимално спестяване на използваната енергия в ежедневната ни дейност.
Обслужваме нашите клиенти с много обич и уважение, като се стремим да им предаваме националните и международни добри обществени практики свързани с опазването на околната среда, спестяване на енергии, употреба на екологично чисти материали и продукти, и други.
Чрез международната си дейност и членуването в едни от най-големите световни браншови организации ще разпространяваме Зелената идея в широки граници, за да стигне до съзнанието на всеки един жител на планетата.
Ще продължаваме да учим нашите клиенти: - на разделно събиране на отпадаци чрез стимулиращи подаръци. - на икономия на енергия чрез даването на практични професионални съвети за ремонт и довършителни работи в техните домове и офиси - как да отглеждат в домовете си живата природа без това да оказва алергизиращо влияние на обитателите - как да управляваме недвижими имоти чрез инвестицията в подобрения, които водят до намаляване на енергийните разходи -