Ангажиментите

СТРАНД Бургас
СТРАНД Бургас е първият лайфстайл център в България от "открит тип". За разлика от традиционния "затворен" мол формат, по който са изградени всички настоящи търговски центрове в страната, посетителите на СТРАНД ще се разхождат на открито и ще се радват на естествена природна среда без изкуствени вентилация и осветление. СТРАНД цели да покаже на българското общество предимствата от това да прекарват времето си на открито – на свеж въздух и естествена светлина.
Освен, че е изключително атрактивен и невиждан до сега в България, форматът на СТРАНД е значително по-икономически устойчив, тъй като обширните общи части на обекта няма да разчитат изцяло на енергийни източници за осветление и климатизация. Това значително ще ограничи изхвърления в атмосферата въглероден диоксид и ще снижи до минимум изхразходваната от обекта електрическа енергия, което пък от своя страна ще позволи по-ниски наемни нива и оперативни разходи.
Лайфстайл център СТРАНД се изгражда спрямо международни стандарти за устойчивост. Greenworks изготвя доклад за екологична оценка на СТРАНД Бургас по международно признатия мeтод BREEAM EUROPE. BREEAM поставя стандарта за устойчив дизайн и оценява въздействието на сградите върху околната среда въз основа на международно признат набор от стриктни критерии и така гарантира обективно сравняване на подобни сгради в цял свят.
СТРАНД получи международно признание на изложението MAPIC 2008 като един от десетте най-иновативни проекта за търговски центрове в Европа. Това е отражение на стремежа на екипа на проекта да търси нетрадиционни решения, които отразяват нуждата на българския пазар от икономически рентабилни, социално и екологически устойчиви търговски центрове.
INTERPRED WTC Sofia
Въвеждане на програма за разделно събиране на излезли от употреба тонер касети. ПРОГРАМА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ КОНСУМАТИВИ -ТОНЕР ДЕПО, бе въведена в ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София, през 2010 година. Целта на програмата е да стимулира всички служители в ИНТЕРПРЕД, да допринасят за опазване на околната среда от вредни и канцерогенни отпадъци. Администрация, се ангажира с провеждане на периодични оперативни дейности, свързани с информираността и подготовка на почистващия персонал, относно начина на разделно събиране на празните тонер касети. Ангажимента на администрацията е регулярно разпространяване на информация относно програмата, към всички служителите в бизнес центъра. Програмата ТОНЕР ДЕПО генерира парични средства, които ИНТЕРПРЕД събира във фонд за подпомагане на Домове за деца лишени от родителски грижи. Дарението на средства, генерирани от ТОНЕР ДЕПО се превърна в практика, която е допълнителна мотивация към всички наематели и служителите в центъра. *ИНТЕРПРЕД има договор с фирма притежаваща сертификати за рециклиране на отпадъка и ангажименти за периодично извозване на не рециклираната част от отпадъка, до централни депа, съгласно Програмата за управление на отпадъци.
Разделно събиране на излезли от употреба батерии. ИНТЕРПРЕД се ангажира с предоставянето на място за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадък, което има най-вече информационен характер. С разполагането на съдове за изхвърляне на излезли от употреба батерии, ИНТЕРПРЕД подкрепя програмата. Ангажимента на администрацията цели да мотивира към отговорно отношение към правилното изхвърляне на отпадъци, не само собствените си служители, а и всички наематели. *ИНТЕРПРЕД има сключен договор с фирма, която притежава съответните сертификати съгласно Програмата за управление на отпадъци Дългосрочните цели на дружеството са: Мотивиране на фирмите наематели в отговорно отношение относно разделно събиране на отпадъците още на локално ниво в самите офиси. Събиране на отпадъци на локално е не лека задача, тъй като се разчита предимно на вътрешната политика на компаниите наематели в сградата.
ИНТЕРПРЕД, притежава стандартни договори за управлението на отпадъците, в тази връзка са създадени регламенти с доставчици на различни услуги. Работещи са процедурни практики в сградата и прилежащите площи, към нея.
ОЙРОШПЕД АД
• Ограничаване на вредните емисии при извършване на куриерските и спедиторски услуги
• Популяризиране на карането на колело като екологичен, здравословен и удобен транспорт в града.
• Развитие на велокуриерската услуга
• Популяризиране на рицарските принципи и зелените ценности, като основа на философията на модерния човек
• Търсене на нови начини за предлагане на екологично чисти услуги в областта на спедицията, логистиката и транспорта
• Провокиране на дискусии и включване в дейности свързани с подобряване на условията за каране на велосипед в града и с грижата за околната среда
Еко Ноушън ООД
Намаляване потреблението на енергия и oпазване на водните ресурси чрез: - използване на енергоспестяващи електрически крушки; - използване на енергоспестяващи компютри и офис оборудване; - използване на енергоспестяващи системи за отопление и охлаждане; - принтерите, компютрите и другите офис машини автоматично да преминават към енергоспестяващ режим, когато не се използват; - намаляване употребата на пластмасови бутилки.
Намаляване консумацията на хартия и принтиране чрез: - двустранно принтиране върху рециклирана хартия; - принтиране само когато е необходимо; - непрестанно намаляваме консумацията на хартия;
Да насърчаваме партньорите и доставчиците си да намалят влиянието си върху околната среда.
БГ Учебник
Да работим основно с употребявани учебници и учебни помагала.
Да печатаме на рециклирана хартия и да използваме ефективно хартиените материали.
Да събираме и да изхвърляме отпадъците разделно.
Да намалим употребата на електрическа енергия и да използваме енергоспестяващи технологии.
Да стимулираме нашите служители да използват превозни средства, които не замърсяват околната среда.
СИКЛАМ СОФТУЕР ООД
Мотивираме служителите и клиентите си да са отговорни и активни участници в опазването на околната среда.
Софтуерните продукти, които създаваме, спомагат за ограничаването на използването на хартия от нашите клиенти
Работим с електронни фактури.
Изцяло електронно банкиране.
Използваме офис-консумативите и електричеството отговорно и пестеливо.
Печатните ни рекламни материали са от рециклирана хартия.
Хаглайтнер Хигиене България ЕООД
С фирмената ни политиката "зелена ефективност" фирма HAGLEITNER си постави амбициозната задача да произвежда всички препарати за хигиена в кухнята и при прането, без съдържание на опасни съставки. Днес гордо можем да заявим, че всички продукти за дозиране в тези две съществени основни сфери на дейността ни, се произвеждат без оцетни киселини и фосфати. Заместили сме тези суровини с екологични алтернативи, които не вредят на здравето. Изискване, което е определящо за посоката на развитие на целия бранш.
Продуктите от серия una са отличени с австрийския знак за околна среда, както и с EU-Ecolabel - официалния знак за околна среда на Европейския съюз. Този етикет се дава само на онези продукти, които напълно отговарят на строгите критерии за екологична чистота, като същевременно постигат високи резултати в почистването.
Вторият стълб на „зелената ефективност” е концентрацията на продуктите. В основните си производствени бази в Цел ам Зее, HAGLEITNER разработва и произвежда самостоятелно дозатори, препарати и хигиенни консумативи. Съвременната технология на производство дава възможност за постигане на максимална концентрация на активни съставки. Така се оптимизира обема продуктите, с което се намаляват и разходите за транспорт - съществен принос към баланса на CO2.
Иновативните системи за дозиране предотвратяват предозирането. Това прави „зелената ефективност” изключително икономична, а рационалният подход към използваните суровини се превръща в икономическо преимущество и за потребителите.
АВО-Бел Езиков и Изпитен Център
Всяко голямо пътуване започва с една малка крачка. В началото на годината в АВО-Бел си дадохме обещание да направим първите крачки към превръщането ни в „зелена” компания. Присъединяваме се към „Зеления кръг”, защото можем и искаме да помогнем за опазване на природата и за намаляване на замърсяването на околната среда.
Във всяко училище един от най-използваните консумативи е хартията. Поставихме си за цел да намалим разхода на хартия, за да увеличим броя запазени дърветата на планетата и да намалим замърсяването на околната среда, като: разпечатваме и копираме двустранно; разпечатваме документи само когато наистина е необходимо, след като сме съкратили ненужните интервали между параграфите/страниците; използваме повторно хартията, която е с една бяла страница; събираме разделно хартията в специално поставени контейнери – хартия за рециклиране и хартия за повторна употреба; насърчаваме онлайн записванията на курсистите през интернет страницата ни, както и безналичното заплащане на таксите; използваме възможността за онлайн подаване на документи към всички организации и институции, които предлагат такава услуга; използваме електронно банкиране и издаваме електронни фактури
Поемаме ангажимент за разумно и ефективно използване на офис-техниката и консумативите, като: използваме тонер касети, които се презареждат и рециклират; предаваме за рециклиране старата офис техника; изключваме компютрите/мониторите, когато не се използват
Ще работим за повишаване на екологичната култура и за изграждане на отговорно отношение към околната среда у нашите колеги и курсисти, като: разпространяваме и споделяме актуална информация по проблемите, свързани с глобалното замърсяване и опазването на околната среда, практични съвети за екологично поведение – с какво всеки един от нас може да помогне за опазване на природата; направихме специални табла за обмяна на «зелени идеи» между служителите ни, за да насърчим ангажираността на всеки един от тях; създадохме «зелена страница» на сайта ни, в която ще публикуваме информация какво сме постигнали
Лейнонен България ЕООД
Ние се стараем да оптимизираме разхода на хартия като изработваме визитките си на рециклирана хартия.
Поемаме ангажимент да продължаваме да печатаме документите предимно двустранно
Насърчаваме електронната комуникация с клиенти и контрагенти.
Ще отдаваме използваните тонери за рециклиране.
Ще изхвърляме изхабените батерии само в предназначените за целта места.
Клийн Уорк ООД
Поемаме ангажимент да запазим естествените водни ресурси, защото водата е важно условие и ресурс за живота на Земята.
Clean Work се стреми да опазва околната среда, използвайки екологично чисти и биоразградими продукти.
Да осигурим най-доброто и качествено почистване на автомобила.
Да оправдаем очакванията на нашите клиенти.
Да запазим най-ценният ресурс на Земята – Водата.