„Do the right mix - Придвижвай се разумно“ Зеленият кръг

  • Основната цел на кампанията е да посочи предимствата при комбинирането на различни видове придвижване. Нашето послание Do the Right Mix набляга на факта, че използвайки различни видове транспорт и придвижване според случая, хората могат да подобрят здравния си статус, да намалят разходите си и да допринесат за опазването на околната среда.

  • Целева група на кампанията са както активисти в сферата на градската мобилност, така и широката общественост. На авторите и участниците в такива инициативи предоставяме платформа и подкрепа, за да могат да споделят своите проекти и да ги популяризират, както и да си сътрудничат с техни колеги от други страни.

Do the right mix е тригодишна
кампания за устойчива градска мобилност на Европейската комисия, която води
началото си от юни 2012 година. Целта й е да подпомогне и насърчи активистите в
тази сфера в 28-те страни членки, а също и в Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн.

Кампанията се ръководи от Генерална дирекция „Мобилност и Транспорт“ на ЕК и се
финансира от „Интелигентна енергия за Европа“, помощна програма на ЕС за
не-технологични активности в сферата на енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници.

Част от европейската инициатива
Do the right mix са самостиятелни
национални информационни кампании в шест страни-членки на Съюза, подбрани с
оглед на все още неразгърнатия потенциал в сферата на градската мобилност.
България попада в тази група заедно с Великобритания, Италия, Румъния, Латвия и
Гърция. Тези кампании са двугодишни - от 2013 до 2015 година. В България
акцентът се поставя върху активности, които провокират и образоват към
информиран избор и комбинация от начини за придвижване, ефективни както за
бюджета ни, доброто настроение и здравословна форма, така и за околната среда.

„Do the right mix -
Придвижвай се разумно“
Кампания на Европейската комисия в България (2013-2015)

В България кампанията преминава под мотото „Придвижвай се разумно”. В контекста
на народопсихологията и навиците на българите за придвижване, както и на
инфраструктурата в големите градове, дейностите са ориентирани да образоват към
информиран избор и комбинация от начини за придвижване. Посланието е, че като
се откажем от ползването на личния автомобил за всекидневно придвижване в
града, можем да спестим средства от гориво, да увеличим физическата си активност,
да спомогнем за намаляване на трафика и вредните емисии в атмосферата.
Информационната кампания в България се осъществява от агенция за връзки с
обществеността Интеримидж като партньор на международната верига МОСТРА, която изпълнява
проекти на Европейската комисия. За целите на българската кампания агенцията си
сътрудничи с Министерство
на околната среда и водите
,
което е национален координатор на инициативата и работна група от 11
български експерти от институции, сдружения и компании.

Официалното начало на „Придвижвай
се разумно” е по време на Европейската
седмица на мобилността
от 16 до 22 септември.

Listo