GREEN FOREST PROJECT Зеленият кръг

  • Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие

  • Изграждане на бизнес партньорства с цел понижаване на въглеродния отпечатък

Основната дейност на GREEN FOREST PROJECT е финансирането и реализацията на проекти, свързани с устойчивото преработване на дървесна биомаса и на отпадъци от селското стопанство, чрез производството на „зелена“ енергия и биогорива. Реализирането на тези проекти в регионите на България цели подобряване качеството и здравето на горите, увеличаване на тяхната площ и повишаване на рентабилността при използването на техния ресурс , както и повишаване използването на отпадъците от селското стопанство.
Стратегическа цел на фирмата, при реализацията на проектите, е използването и популяризирането на системи за термична газификация на биомасата, които към настоящия момент, освен че са доказали своята висока ефективност и екологичност, са и единствените признати в световен мащаб технологии за производство на електрическа и топлинна енергия с „отрицателни“ емисии на СО2 в околната среда, т.е. при тяхното използване се намаляват количествата на парникови газове в атмосферата.

Listo