Holcim Bulgaria Зеленият кръг

  • Холсим (България) АД осъзнава своята отговорност към околната среда и здравето на хората и се ангажира да поддържа и развива своята система за управление на околната среда, сертифицирана по стандарт ИСО 14001. Стремежът ни е да постигаме отлични производствени резултати с грижа и отговорност към околната среда, при спазване на следните ръководни принципи: Непрекъснато подобрение на екологичната резултатност чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и почвите и понижаване обема на генерираните отпадъци. Стремеж към икономично потребление на природните ресурси и използване на алтернативни горива и материали чрез оползотворяване на отпадъци от други производства. Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване замърсяването на околната среда чрез прилагане на контролни мерки и изпълнение на цели и програми по опазване на околната среда като част от бизнес стратегията на фирмата, като се прилагат най-добрите налични техники, когато това е възможно и икономически целесъобразно. Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане. Непрекъснато наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда. Постигане на съответствие с нормативните и доброволно възприети изисквания към нашите дейности, продукти и услуги с оглед въздействието им върху околната среда. Осигуряване на необходимото обучение на служителите по въпросите на екологичната отговорност; повишаване на тяхната компетентност и съзнателно отношение към околната среда; провеждане на редовни одити и проверки. Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, обществеността и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите на околната среда.

Холсим България е част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон ЛафаржХолсим, създадена чрез сливането на Холсим и Лафарж през юли 2015 г. Обединената компания има комбиниран 180-годишен опит в производството на цимент, инертни материали и бетон и е новият световен лидер в сектора на строителните материали.

Listo