INTERPRED WTC Sofia Зеленият кръг

  • Въвеждане на програма за разделно събиране на излезли от употреба тонер касети. ПРОГРАМА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ КОНСУМАТИВИ -ТОНЕР ДЕПО, бе въведена в ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София, през 2010 година. Целта на програмата е да стимулира всички служители в ИНТЕРПРЕД, да допринасят за опазване на околната среда от вредни и канцерогенни отпадъци. Администрация, се ангажира с провеждане на периодични оперативни дейности, свързани с информираността и подготовка на почистващия персонал, относно начина на разделно събиране на празните тонер касети. Ангажимента на администрацията е регулярно разпространяване на информация относно програмата, към всички служителите в бизнес центъра. Програмата ТОНЕР ДЕПО генерира парични средства, които ИНТЕРПРЕД събира във фонд за подпомагане на Домове за деца лишени от родителски грижи. Дарението на средства, генерирани от ТОНЕР ДЕПО се превърна в практика, която е допълнителна мотивация към всички наематели и служителите в центъра. *ИНТЕРПРЕД има договор с фирма притежаваща сертификати за рециклиране на отпадъка и ангажименти за периодично извозване на не рециклираната част от отпадъка, до централни депа, съгласно Програмата за управление на отпадъци.

  • Разделно събиране на излезли от употреба батерии. ИНТЕРПРЕД се ангажира с предоставянето на място за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадък, което има най-вече информационен характер. С разполагането на съдове за изхвърляне на излезли от употреба батерии, ИНТЕРПРЕД подкрепя програмата. Ангажимента на администрацията цели да мотивира към отговорно отношение към правилното изхвърляне на отпадъци, не само собствените си служители, а и всички наематели. *ИНТЕРПРЕД има сключен договор с фирма, която притежава съответните сертификати съгласно Програмата за управление на отпадъци Дългосрочните цели на дружеството са: Мотивиране на фирмите наематели в отговорно отношение относно разделно събиране на отпадъците още на локално ниво в самите офиси. Събиране на отпадъци на локално е не лека задача, тъй като се разчита предимно на вътрешната политика на компаниите наематели в сградата.

  • ИНТЕРПРЕД, притежава стандартни договори за управлението на отпадъците, в тази връзка са създадени регламенти с доставчици на различни услуги. Работещи са процедурни практики в сградата и прилежащите площи, към нея.

ИНТЕРПРЕД-СТЦ София
е акционерно дружество, осъществяващо дейност в областта на бизнес услугите и опериращо със собствено недвижимо имущество.

Основните дейности
Отдаване под наем на офиси, паркинги, конферентни зали, организация на бизнес срещи и търговски мисии. Предоставяне на редица услуги, обслужващи съвременния бизнес.
Целите на дружеството
Предлагане на високо качество на услугите съгласно приетите стандарти на Асоциацията на Световните Търговски Центрове, както и в съответствие с изискванията на местни браншови организации на които е член.
Социалната ангажираност
ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, АД съдейства на фондации за деца лишени от родителски грижи, Сдружения за опазване на околната среда и облагородяване на района в които е разположена сградата. Подпомага културни, спортни и конферентни прояви свързани с обществото както и националния и международен бизнес.
Визия
Удовлетворяване максимално изискванията на клиентите чрез постоянно модернизиране на системите за поддръжка и контрол на сградния фонд. С дейността си ИНТЕРПРЕД ще продължава да допринася за усъвършенстването на бизнес услугите.

КРАТКА ИСТОРИЯ1969 год.Сдружение “ИНТЕРПРЕД” е създадено през месец април 1969 год. като държавно предприятие с изключителни права за представителство и търговско посредничество на чуждестранни фирми в България. Представителството и търговското посредничество на чуждестранните фирми се е извършвало чрез обособените към сдружението специализирани бюра, които са осъществявали дейността си на външнотърговски агенции до 1998 год. С течение на годините, броят на представляваните чрез Сдружение “ИНТЕРПРЕД” чуждестранни фирми се е увеличавал и през 1988 год. те са били 1029 – сред тях водещи фирми от Западна Европа, САЩ и Канада.1985 год.През 1985 год. Сдружение “ИНТЕРПРЕД” е прието като редовен член на Асоциацията на Световните Търговски Центрове – Ню Йорк и започва да предлага съответния пакет от бизнес услуги като световен търговски център, паралелно с предоставянето на представителска и външнотърговска дейност.

Една от основните цели и дейности на "ИНТЕРПРЕД - Световен Търговски Център София" АД е оказване на съдействие на българския бизнес.1996 год. През 1996 год. – е удостоен със "Сертификат за стандарт и качество на услугите".

Listo