Кока-Кола ХБК България Зеленият кръг

  • Кока-Кола ХБК България възприема корпоративната социална отговорност като неразделна част от своя бизнес. Корпоративната социална отговорност е напълно интегрирана в бизнес стратегията на компанията и се управлява и измерва както всички ключови бизнес индикатори в компанията. Кока-Кола Хеленик разбира корпоративната социална отговорност по следния начин: “Устойчивото развитие е наша основна цел. Трябва да осигурим устойчив растеж на бизнеса в дългосрочен план и да допринесем за устойчивото развитие на общностите и обществото като цяло”. Кока-Кола ХБК България провежда корпоративна социална отговорност в 4 основни области: Околна среда, Общество, Работна среда, Пазар. За да бъдат усилията й по-ефективни, в тези четири области компанията е идентифицирала 7 ключови приоритета: 1. Управление на водните ресурси 2. Климат и енергия 3. Опаковки и рециклиране 4. Здравето на потребителите 5. Развитие на местните общности 6. Развитие на служителите 7. Работа с доставчици Седемте приоритета на корпоративната социална отговорност подкрепят стратегическите бизнес цели на компанията. Във всеки един от тези приоритети компанията си поставя цели и отчита резултатите си в рамките на годишния Доклад за корпоративна социална отговорност, заедно с останалите 27 страни от групата Кока-Кола Хеленик. Той се изготвя в съответствие със стандартизираните изисквания на Global Reporting Initiative (GRI) и се фокусира върху ключовите за бизнеса на компанията области (изброени по-горе). 1. Управление на водните ресурси  Измерваме и отчитаме в литри количеството използвана вода за производството на 1 л готова напитка – това включва цялото количество вода, което се използва в нашите заводи, от всички източници (вода от градската мрежа, подпочвени води, вода от извори и кладенци и т.н.).  Въвеждаме редица мерки и проекти с цел намаляване на количеството използвана вода за производството на 1 л напитка.  През 2010 сме намалили с 29% количеството на използваната вода за производството на 1 л готова напитка в сравнение с 2004 г.  Третираме 100% от отпадните води в заводите - трите производствени центъра на компанията притежават собствени пречиствателни станции за третиране на водите от производството.  Някои от мерките, които сме предприели с цел намаляване на количеството използвана вода в производствените центрове:  Намаляване времето за почистване/санитация (CIP) в заводите;  Повторно използване на водата от миялните машини за санитарни нужди;  Повторно използване на водата от пастьоризаторите за санитарни нужди;  Разделяне на полиращия от въгленовия филтър;  Суха смазка на транспортните ленти. 2. Климат и енергия  Измерваме и отчитаме мегаджаули енергията необходима за производството на 1 л готова напитка – това включва цялата консумирана енергия, от всички източници (електричество, газ, гориво и т.н.).  Намаляваме количеството използвана енергия за производството на 1 л напитка.  През 2009 г. сме намалили с 11% количеството енергия, използвана за производството на 1 л готова напитка, в сравнение с 2004 г.  Някои от мерките, които сме предприели с цел намаляване на количеството използвана енергия в производствените центрове, офисите на компанията, на пазара чрез хладилните съоръжения и чрез автомобилния парк на компанията.  Топло пълнене на газираните напитки;  Енергоспестяващи крушки във всяка зона/локация;  Автоматичен контрол на осветлението в дворовете на производствените центрове чрез фотоклетка, която отчита осветеността;  Изолация на всички тръби и външни стени на заводите;  Използване на охлаждащи агенти, които са без флуоровъглеводороди;  Ре-кооперация на въздуха в климатичните инсталации и ре-кооперация при пастьоризаторите;  Повторно използване на топлината от издувните машини;  Проект “Зелени информационни технологии”.  Измерваме и отчитаме в грамове количеството CO2, отделено в атмосферата при производството на 1 л готова напитка.  Намаляваме на емисиите CO2 при производството на 1 л. напитка.  Стартиране на дългосрочна програма за увеличаване на енергийната ефективност на хладилните съоръжения - инсталиране на еко-бокс устройства на хладилните витрини на Кока-Кола ХБК България.  Оптимизация на транспорта: Повече от 20 проекта, сред които:  Специално разработено Електронно обучение за всички служители по безопасно и еко шофиране;  Обучения за зимно и лятно шофиране;  Практически тест с шофьори от компанията за определяне на средна разходна норма за горивото;  Инсталиране на GPS устройства;  Обучение на шофьорите на камиони във Волво център;  Техническа инспекция в сервиз на всички автомобили, които са показали по-висок разход за месеца. 3. Опаковки и рециклиране  Измерваме и отчитаме в грамове количеството генериран отпадък при производството на 1 л готова напитка - това включва всички видове генериран отпадък (пластмаса, метал, стъкло, дървени отпадъци, автомобилни гуми, утайка от пречиствателните станции, строителни, битови отпадъци и други)  Намаляваме количеството генериран отпадък за производството на 1 л напитка.  През 2010 сме намалили с 24% количеството генериран отпадък за производството на 1 л готова напитка.  Измерваме и отчитаме какво количество от генерирания в заводите отпадък се рециклира и непрекъснато се стремим да увеличаваме това количество.  През 2010 г. сме рециклирали 72% от общото количетво генериран отпадък в заводите в сравнение с 2005 г., когато сме рециклирали 62%. * В останалите 28% от генерирания отпадък голяма част е утайка от пречиствателната станция, която би могла да се използва за наторяване.  Намаляваме теглото на опаковките на нашите продукти, за да намалим отпечатъка върху околната среда. Само за последната година намалихме теглото на стъклени и пластмасови (PET) опаковки на газирани и негазирани напитки, както следва: при негазирани напитки – теглото на опаковките на минерална вода Банкя: намалихме с 11% теглото на Банкя 0,5 л; с 13% - на Банкя 1,5 л; при газираните: намалихме с 14% при PET опаковките от 0,5 л при всички газирани напитки от портфолиото на компанията, с 8% при PET опаковките от 1,25 л. при всички газирани напитки, с 16% при PET опаковките от 1,5 л при всички газирани напитки и с с 5% при PET опаковките от 2 л при всички газирани.  Скъсяване на гърлото на бутилката и капачката и олекотвянае на тялото на бутилките;  Използване на рециклирани PET бутилки при производството на материала за нови PET бутилки;  Оптимизиране на вторичните опаковки (шринк фолио, кашони, разделителни хартии, етикети).  Кока-Кола ХБК България събира разделно и оползотворява отпадъците от опаковки чрез най-голямата организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки в страната - ЕКОПАК България. Компанията е основател и член на борда на директорите на EКОПАК и член на организация за събиране и оползотворяване на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.  Компанията е въвела система за разделно събиране на отпадъците във всички производствени центрове и офиси в цялата страна:  Регулярни прегледи от ръководството и коригиращи действия;  Създаване на обща програма за всички локации в страната;  Определяне на отговорници по локации и зони;  Провеждане на обучения на всички служители;  Наличие на контейнери за разделно събиране за отпадъци от опаковки във всички локации и офиси на компанията;  Договори с лицензирани фирми;  Корпоративна електронна система - статистика и сравнение между държавите;  Вътрешна електронна система за отчитане и статистика;  В допълнение, етикетите на нашите продукти съдържат символи, които комуникират:  компресиране на опаковките  разделно събиране  рециклиране. Годишни цели за намаляване на въздействието върху околната среда: Кока-Кола ХБК България има точно определени годишни цели за намаляване на въздействието върху околната среда – намаляване на количеството използвана вода, енергия, емисии CO2, генериран отпадък и увеличаване на % рециклиран отпадък. Всяка година целта, която се залага в бизнес плана, е свързана с подобряване на изброените по-горе показатели с конкретен процент. Представянето на служителите, отговорни за тези резултати, се оценява въз основа на това дали са постигнати конкретните цели. Компанията отчита и докладва резултатите, свързани с тези индикатори на месечна и годишна база. Кока-Кола ХБК България е сертифицирана по Управление на околната среда (ISO 14001). Компанията е въвела следните Политики по опазване на околната среда, които са популяризирани сред всички служители на компанията и са разположени на видни места във всички локации – офиси и производствени центрове.  Политика по опазване на околната среда  Политика за безопасно и екологично шофиране  Политика за отпадъците от опаковки и рециклирането Компанията използва също така и водещи международни стандарти, свързани с управлението, измерването и отчитането на специфични индикатори. Те включват:  Greenhouse Gas Protocol - (Протокола от Киото за емисиите на парникови газове) – изчисляваме и изпращаме данни за емисиите на парниковите газове до централния офис на Групата Кока-Кола Хеленик, откъдето те се препращат към Протокола GHG за изчисляване на количеството CO2.  LBG Model (Водещ стандарт за измерване на обществената ангажираност) – измерваме и отчитаме нашите инвестиции в социалната сфера съгласно утвърдения подход на London Benchmarking Group.  GRI (Глобална инициатива за отчетност) – отчитаме своите резултати в Доклада за корпоративна социална отговорност, като използваме водещия стандарт GRI.  Компанията доброволно прилага и кодекса на Европейската асоциация на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA), свързан с платформата на Европейския съюз за хранителен режим, активен начин на живот и здраве. Този ангажимент включва: напитките, които предлагаме; начина, по който ги предлагаме на пазара; информацията за хранителните вещества, която предоставяме, както и популяризирането на активен начин на живот.  От 2008 компанията е включена в Dow Jones Sustainability index. За 2010 Кока-Кола Хеленик в Европа е призната за глобален лидер по устойчивост за продължаващия си ангажимент за внедряване на корпоративна социална отговорност в дейността си. Проследяване на законодателството, свързано с околната среда:  В Кока-Кола ХБК България е налице процес за проследяване на съществуващото законодателство, както и процес за проследяване на тенденциите за промени, които биха имали влияние върху бизнеса на компанията.  В допълнение имаме вътрешна база данни с приложимото екологично законодателство, която се актуализира всеки месец. Оценка на екологичните рискове:  В Кока-Кола ХБК България съществува процес по оценяване на екологичния риск във всяка една бизнес единица. Оценката на риска е задължителна и във всеки инвестиционен проект.  Във всеки един от производствените центрове на компанията редовно се правят оценки на риска – проучва се качеството и количеството на местните водоизточници, както и различни въпроси, свързани с околната среда, нормативни актове и други. На базата на тези оценки се разработва план за действие за справяне с потенциални рискове. Ангажираност на служителите в социално-отговорната политика към околната среда:  Всички служители на компанията участват във вътрешната инициатива за разделно събиране на отпадъците от опаковки. Във всички заводи, офиси и дистрибуционни центрове сме въвели система за разделно събиране на отпадъци.  Служителите участват в публични екологични инициативи на компанията.  Във всеки завод служителите проследяват и визуализират на месечна база индикаторите, свързани с околната среда (вода, енергия, CO2, отпадъци и % рециклиран отпадък).  Всички мениджъри в компанията се оценяват по 7 ключови стандарта, единият от които е корпоративна социална отговорност. Провеждане на дългосрочни екологични и образователни инициативи, насочени към опазване на околната среда:  Моят зелен град - има да цел опазване на биоразнообразието, водните ресурси и намаляването на CO2 емисиите в големия град. Провеждаме я от 2008 г. в партньорство със Столична община и Българско дружество за защита на птиците.  Зелен Дунав – От 2006 г. в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) провеждаме инициативата, която има за цел да подпомогне опазването на река Дунав и нейните екосистеми.  В допълнение подкрепяме и множество по-малки екологични каузи в различни населени места. Ангажиране на клиенти и партньори: Компанията се стреми да информира клиентите и партньорите си и да ги привлича като участници и доброволци във всички КСО инициативи, които провежда. 4. Здравето на потребителите  Компанията е въвела международно признати системи за управление на качеството, безопасността на храните, околната средата, здравето и безопасността на служителите. Това са:  Управление на качеството (ISO 9001);  Безопасност на храните (ISO 22000);  Здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001);  В момента сме в процес на сертификация на трите завода по FSSC 22000 и PAS 220.  Компанията непрекъснато обогатява продуктовото си портфолио с цел да отговори на все по-високите изисквания на клиентите. Кока-Кола ХБК България пусна на българския пазар първите газирани напитки изцяло с естествени съставки (Fanta). Компанията предлага напитки с високо съдържание на естествени антиоксиданти (Nestea зелен чай с вкус на ягода) и други.  ОДП етикети (*ОДП - ориентировъчен дневен прием) - Кока-Кола ХБК България е първата компания, въвела ОДП етикети на продуктите си в България. Те показват на потребителите колко енергия и основни хранителни вещества се съдържат във всяка порция от напитката, както и какъв процент от ориентировъчния дневен прием представлява съответната порция.  Отговорен маркетинг – компанията не рекламира своите продукти в училищата, не предлага продуктите си на деца под 12 години. Компанията вярва, че ролята за изграждането на хранителните навици на децата до 12 години е на техните родители, учители и възпитатели. 5. Развитие на местните общности  Проектите, свързани с подобряването на живота на местните общности (2005-2010), в които развиваме дейност (Костинброд, Банкя, Търговище и София), са насочени именно към подобряване условията на живот на местното население:  изграждане на детски площадки;  възстановяване на спортни зали и писти на стадион;  реновиране на градски паркове;  възстановяване на фонтани и паметници на културата;  поставяне на коледна украса;  даряване на водопровод за жителите на Костинброд;  изграждане на дендрариум и реновиране на Алеи на здравето в Банкя;  провеждане на редица спортни инициативи в цялата страна.  Сътрудничество с образователни институции в подкрепа на българското образование: Кока-Кола ХБК България си сътрудничи с Университета за национално и световно стопанство с цел осигуряване на по-добри условия и възможности за студентите. Усилията на компания са насочени в предоставяне на финансови дарения за осъществяване на научна работа, закупуване на книги за библиотеката, провеждане на конкурси за есе и предоставяне на стипендии, участие в Ден на кариерата и други. 6. Развитие на служителите  Кока-Кола ХБК България е отговорен работодател на над 1300 българи. Още над 500 българи работят за системата на Coca-Cola в България, наети от трети страни. Всяко работно място в компанията дава възможност на повече от 100 000 физически и юридически лица да развиват дейност и да получават законни доходи като партньори, доставчици или клиенти на Coca-Cola в България.  Компанията е въвела международно признати системи за управление на здравето и безопасността на служителите: Здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001) и се стреми непрекъснато да подобрява безопасните и здравословни условия на труд.  Екипи, съставени от мениджъри на различни функции в компанията (1 национален и 8 локални), се събират регулярно, разглеждат и оценяват всички въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.  На годишните срещи по Здраве и безопасност се отличават и награждават служителите с най-голям принос в областта здравословни и безопасни условия на труд.  В Кока-Кола ХБК България съществува програма на национално ниво и система за докладване на потенциални инциденти (near miss), чиято цел е превантивно да се идентифицират ситуации, които биха могли да доведат до трудови злополуки на работното място.  Програмата Визуален Мениджмънт в трите завода и осемте дистрибуционни центъра бе призната за една от най-добрите в групата на Хеленик – на всеки участък/линия има големи бордове, които показват бизнес целите (свързани с безопасност, качество, производителност), действителните резултати, план за подобрение. Пред тези бордове се дискутират резултатите и предложенията за подобрение, анализират се проблемите, заедно с всички в съответния участък.  Компанията има социална политика и социален бюджет, както и Събрание на пълномощниците, което разпределя този бюджет.  Всeки един служител с постъпването си на работа в компанията приема Кодекса за бизнес поведение - той определя стандартите за делово поведение, които служителите трябва да спазват.  В компанията съществува система за Управление на представянето и развитието (PM&D), която се състои от 2 основни етапа и се прилага за всички служители на компанията  Управление на представянето (поставяне на индивидуални годишни цели, годишна оценка на представянето, преглед на възнагражденията)  Планиране на развитието (изготвяне на индивидуални планове за развитие, форуми за развитие на хората и др.)  Всички служители в компанията се оценяват по 7 ключови области, вкл. корпоративна социална отговорност.  Образователни инициативи, насочени към служителите:  Активен начин на живот: Компанията има дългосрочна програма, целяща да насърчи здравословния и активен начин на живот сред служителите на компанията. Комуникационни инструменти: плакати, имейл, вътрешно списание “Заедно”, включително разпространяване на образователни материали, карти за практикуване на спорт по желание и други.  Здраве: През 2007-2008 компанията е провела образователни кампании за информиране на жените служители за проблемите, свързани с рака на гърдата и с остеопорозата. 7. Работа с клиенти и доставчици  Когато избира партньори, компанията се ръководи от това те да са експерти в съответната област и да имат социално отговорно поведение.  Кока-Кола ХБК България работи в тясно сътрудничество с всичките си партньори, за да намали въздействието върху околната среда по три от основните приоритета: енергия и климат, опаковки и рециклиране и управление на водните ресурси.  Компанията се снабдява със суровини предимно от местни доставчици. По този начин намалява влиянието на транспорта върху околната страна и допринася за развитието на икономиката на местните общини.  Ръководни принципи за доставчици: При сключването на договори със своите доставчици компанията следва програмата Ръководни принципи за доставчиците. По този начин тя гарантира постигането на ясно дефинирани и високи стандарти, свързани с условията на труд и правата на човека. Например, детският и принудителният труд са изрично забранени, а доставчиците трябва да уважават сдруженията на работниците и да осигурят безопасни условия на труд за всичките си служители.  Компанията провежда всяка година Проучване за удовлетвореност на клиентите с цел получаване на непрекъсната обратна връзка и информация от клиентите си, за да подобри обслужването, което им предлага.  Компанията провежда прозрачна и навременна комуникация с всички клиенти: информира своите клиенти за нови продукти и услуги, за промоциите, които провежда, както и за всякакви промени, свързани с компанията.  Кока-Кола ХБК България се стреми непрекъснато да добавя допълнителна стойност за бизнеса на своите клиенти, като инвестира в различни инициативи, които им помагат да повишават продажбите си, като предлагат продуктите на компанията. Бюджет за корпоративна социална отговорност  Бюджетът за корпоративана и социална отговорност се определя в годишния процес на бизнес планиране и целеполагане. На кампаниите с общественополезен ефект се дава приоритет по време на бизнес планирането. Управление на корпоративната социална отговорност в Кока-Кола ХБК България:  Отдел Връзки с обществеността е лидер на процеса, свързан с популяризирането на социално отговорното поведение на компанията.  В допълнение, всеки служител се ангажира да следва принципите на корпоративна социална отговорност в компанията и е отговорен да ги спазва.  Всички мениджъри в компанията се оценяват по 7 ключови стандарта, единият от които е корпоративна социална отговорност.  Доказателство за силния фокус на компанията по отношение на социално-отговорната политика са въведени мениджърски позиции в Отдел връзки с обществеността и Техническа функция – съответно Мениджър Връзки с медиите и Корпоративна социална отговорност и Мениджър Устойчиво развитие (Sustainability Manager).  Генералният директор на Кока-Кола ХБК България отговаря за цялостното изпълнение на стратегията за корпоративна социална отговорност.  Във всяка страна екип от служители докладва на Генералния директор за развитието и изпълнението на корпоративната социална отговорност на ниво страна. Комитет по социална отговорност, част от Борда на директорите на групата Кока-Кола Хеленик, следи развитието и представянето на страните от групата на всяко тримесечие.

Кока-Кола ХБК България навлиза на българския пазар през 1992 г.

Днес Кока-Кола ХБК България е лидер в производството, дистрибуцията и продажбите на безалкохолни напитки в страната.

Компанията притежава 3 бутилиращи завода: в Костинброд, Търговище и Банкя, както и 9 дистрибуционни центъра в страната.

От 1992 г. до днес компанията е инвестирала повече от 500 млн. лв. (над 250 млн. евро) в развитието на българската икономика.

Кока-Кола ХБК България е отговорен работодател на над 1300 българи. Още над 500 българи работят за системата на Coca-Cola в България, наети от трети страни. Всяко работно място в компанията дава възможност на повече от 100 000 физически и юридически лица развиват дейност и получават законни доходи като партньори, доставчици или клиенти на Coca-Cola в България.

Кока-Кола ХБК България е част от Coca-Cola Hellenic Group - една от най-големите бутилиращи компании на продуктите на The Coca-Cola Company в света и най-голямата в Европа – присъства в 28 държави. Централата на компанията се намира в Атина, Гърция. Coca-Cola Hellenic е регистрирана на фондовите борси в Атина, Ню Йорк и Лондон.

Listo