Национална агенция за приходите /НАП/ Зеленият кръг

  • Като институция с високо обществено въздействие, Националната агенция за приходите е доказала своята ефективност не само в обслужването на клиентите си, но и в използването на ресурси и прилагането на политики за устойчиво развитие. Корпоративно-социалната отговорност на агенцията включва и позицията на НАП по обществено значими въпроси, включително и политика за „зелено” използване на активите.

  • Преди повече от две години в приходната агенция е въведен безхартиен вътрешен обмен на документи, система за рециклиране на употребяваната хартия и механизъм за събиране на опасни отпадъци /алкални батерии, тонери и електроника/

  • В централата на приходното ведомство се осъществява пилотен проект за оптимизиране на разходите за топлинна енергия, който намалява потреблението й средно с 20 на сто.

  • В рамките на кампанията „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!”, през 2012 г. година служителите от всички териториални структури на агенцията са предали за рециклиране над 30 тона хартия, а по електронен път са разменени над 1 170 000 документа.

  • Засадихме зелена горичка в район „Илинден” в София, за която се грижим.

  • Насърчавамеслужителите и клиентите на агенцията да използват еко транспорт. Пред част от сградите на агенцията са монтирани стойки за велосипеди.

  • Предстои внедряване на Система за управление на околната среда /СУОС/ в НАП като инструмент за намаляване на въздействието на агенцията върху околната среда и използването на ресурси в дългосрочен план.

Национална агенция за приходите е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, и определени със закон частни държавни вземания. Дейността на НАП е с ключово значение за осигуряване на приходи за бюджета.

Клиентите на НАП разчитат на високото качество на предлаганите услуги, адекватни на непрекъснато развиващата се среда и настъпващи промени, и в същото време намаляване разходите и времето за изпълнение на публичните задължения. В унисон с развиващата се в технологично отношение заобикаляща среда, амбициите на агенцията са насочени към разширяване на електронния обмен на данни и информация и активно сътрудничество при изграждането и функционирането на е-правителство.

 

Listo