Национално представителство на студентските съвети Зеленият кръг

  • Националното представителство на студентските съвети поема ангажимент пред Зеления кръг на българските компании за подкрепа, разработване и осъществяване на кампании в посока развиване на човешки потенциал и капацитет, който отговаря на съвременните нужди и отразява разбирането за отговорно потребление и уважение към природата, повишаване на информираността по темите на климатичните промени и ролята на младите хора.

  • Въвеждане на зелени практики в офиса.

  • Използване на електронни методи за комуникация с цел намаляване на използваната хартия.

Националното представителство на студентските съвети в
Република България е учредено през месец март 2000 г. в град Свищов в
изпълнение на чл. 73а от Закона за висшето образование. НПСС е единственият
законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на
студентите и докторантите и се състои от председателите или делегирани
представители на студентските съвети от всички 51 висши училища в България. Националната организация развива редица извънаудиторни
форми и проекти, целящи да обогатят академичния живот в страната и да развият
ключови компетенции в студентите, свързани с техните личностни и социални
умения.

Listo