Едва забележим ръст на българската икономика в края на 2012 г.

публикувано: 14/02/2013 - 12:25 | | коментирай сега
Едва забележим ръст на българската икономика в края на 2012 г.

Икономиката на България е отчела съвсем минимален ръст през последното тримесечие на 2012 г. За периода октомври-декември миналата година БВП на страната ни е нараснал с 0,1% спрямо предходното тримесечие, показват експресни данни* на Националния статистически институт (НСИ). За година БВП на страната ни се е увеличил с 0,5%.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП в номинално изражение достига 21,017 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 18,148 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (69,3%), следван от индустриалния (26,5%) и аграрния сектор (4,2%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 80,9%, което в стойностно изражение възлиза на 16,996 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на 2012 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4,981 млрд. лв. и заема 23,7% относителен дял в БВП.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо третото тримесечие брутната добавена стойност се увеличава с 0,2%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2012 г. бруто капиталообразуването в основен капитал бележи ръст от 0,4%.

Износът на стоки и услуги за периода октомври-декември се увеличава с 1,3% спрямо предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги намалява с 4,4%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2012 г. брутната добавена стойност се увеличава с 0,6% на годишна база. Увеличение е регистрирано в аграрния и индустриалния сектор съответно с 3 и 3,2%. Секторът на услугите, който заема най-голям относителен дял в добавената стойност, има отрицателен принос и отчита намаление с 0,3% през разглеждания период.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на крайното потребление с 2,3% в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо четвъртото тримесечие на предходната година с 2,7%.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 1,8%, а вносът на стоки и услуги намалява с 0,8%.

*Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. При тях се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки.

етикети: БВП икономика нси

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.