Едва забележим ръст на икономиката ни през третото тримесечие

публикувано: 15/11/2012 - 12:14 | | коментирай сега
Едва забележим ръст на икономиката ни през третото тримесечие

Икономиката на България през третото тримесечие на 2012 г. се е увеличила с минималните 0,1% на тримесечна база, показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). За година БВП на страната ни се е увеличил с 0,5%.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2012 г. БВП в номинално изражение достига 21,735 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност за периода юли-септември е 18,571 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (57,3%), следван от индустриалния (31,2%) и аграрния сектор (11,5%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70,3%), което в стойностно изражение възлиза на 15,292 млрд. лв. През третото тримесечие на 2012 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 3,58 млрд. лв. и заема 16,5% относителен дял в БВП.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2012 г. спрямо второто тримесечие на 2012 г. брутната добавена стойност се увеличава с 0,1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2012 г. основен принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен капитал с 0,4%. Износът на стоки и услуги през третото тримесечие се увеличава с 0,2% спрямо предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги намалява с 3,7%.

Годишни изменения

Брутната добавена стойност се увеличава за година с 0,2%. Увеличение е регистрирано в аграрния и индустриалния сектор съответно с 6,3 и 3,5%. Секторът на услугите, който заема най-голям относителен дял в добавената стойност, има отрицателен принос и отчита намаление с 1% през разглеждания период.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на крайното потребление с 2,9% в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо третото тримесечие на предходната година с 1%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 3,5%, а вносът на стоки и услуги - с 3%.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.