ЕК повиши прогнозата си за ръст на икономиката, но и на безработицата у нас

публикувано: 07/11/2012 - 15:55 | | коментирай сега
ЕК повиши прогнозата си за ръст на икономиката, но и на безработицата у нас

Икономиката на България ще нарасне с 0,8% през настоящата година и с 1,4% през 2013 г. Това се вижда от есенните прогнози за икономическото развитие на страните от Европейския съюз, изготвени от европейската комисия. Предишните очаквания на ЕК бяха БВП на страната ни през тази година да се увеличи с 0,5% и с 1,9 на сто през следващата година.

От Комисията посочват, че българската икономика трябва да нарасне с 2% през 2014 г.

В частта от есенните прогнози за България Еврокомисията отбелязва, че икономическият растеж ще бъде подкрепен от стабилна като цяло вътрешна икономическа конюнктура и относително силни държавни финанси, подкрепящи потребителското доверие.

В допълнение най-новите месечни данни от банковия сектор отчитат тенденция към понижаване при лихвените равнища на депозитите и кредитите. По-ниските лихви се очаква да подкрепят умерен растеж при кредитирането с евентуален отложен ефект върху потреблението, се посочва в документа.

ЕК отбелязва също така, че потреблението на домакинствата вероятно ще се възстанови още през 2012-2014 година, ако се приеме, че ще има продължаващо нарастване на реалните доходи и постепенно възстановяване на доверието на домакинствата.

Прогнозите на Еврокомисията за безработицата в България са леко повишени. Тази година очакванията са тя да достигне 12,7 на сто, колкото и догодина, а през 2014 да отчете лек спад до 12,5%. В пролетните прогнози очакванията бяха за безработица от 12 на сто през 2012 г. и 11,9% догодина.

Относно инфлацията у нас от ЕК посочват, че за цялата 2012 г. очакванията са нивото й да достигне 2,5%, а за догодина 2,6%

Като цяло от ЕК посочват, че икономиката на ЕС остава уязвима, но се очаква постепенно завръщане към растеж на БВП през 2013 г. и допълнително засилване през 2014 г.

За 2012 г. се прогнозира свиване на БВП с 0,3% в ЕС и с 0,4% на годишна основа в еврозоната. Растежът на БВП през 2013 г. се очаква да бъде 0,4% в ЕС и 0,1% в еврозоната.

„Големите вътрешни и външни дисбаланси, натрупани през годините преди кризата, отслабват, но този процес продължава да влияе на вътрешното търсене в някои държави членки, а икономическата активност се различава значително в отделните държави. Същевременно конкурентоспособността, загубена през първото десетилетие на икономическия и паричен съюз (ИПС) в някои държави членки, постепенно се възстановява, така че се очаква прогресивно засилване на растежа на износа, успоредно на набиращата сили световна търговия. По-нататъшният напредък при консолидирането на публичните финанси съдейства за този процес на балансиране”, се казва в доклада на ЕК.

През прогнозния период се очаква предприетите структурни реформи да започнат да дават плодове, а усъвършенстваната архитектура на ИПС да продължи да укрепва доверието. Това ще проправи пътя за една по-силна и по-равномерно разпределена експанзия през 2014 г. Растежът на БВП през 2014 г. се очаква да бъде 1,6% в ЕС и 1,4% в еврозоната., допълват от ЕК.

След свиването на икономиката, отчетено през второто тримесечие на 2012 г., икономическата активност не се очаква да се възстанови до края на годината. Растежът на БВП през 2013 г. вероятно ще остане съвсем слаб, след което ще се засили до известна степен през 2014 г. Очаква се нетният износ да продължи да допринася за растежа. Прогнозите сочат запазване на слабото вътрешното търсене през 2013 г. и засилване едва през 2014 г., тъй като то продължава да бъде ограничавано от процеса на намаляване на задлъжнялостта в някои държави членки и на преразпределянето на ресурсите между отделните сектори. Този процес се очаква да остави своя отпечатък и върху пазара на труда.

Прогнозира се безработицата да достигне до малко под 11% в ЕС и до 12% в еврозоната през 2013 г., макар и с големи разлики между отделните държави членки.

Отбелязва се напредък в областта на фискалната консолидация. Дефицитът по консолидирания държавен бюджет през 2012 г. се очаква да спадне до 3,6% в ЕС и до 3,3% в еврозоната. Наличната информация от бюджетите за 2013 г. сочи за продължение, макар и със забавен темп, на процеса на консолидация, като средната стойност на дефицитите по консолидираните държавни бюджети се очаква да бъде 3,2 % от БВП за целия ЕС и 2,6% за еврозоната. Това се отразява и в структурното подобрение на бюджетното салдо, което в целия ЕС се очаква да бъде с 1,1 процентни пункта от БВП през 2012 г. и с 0,7 процентни пункта през 2013 г., а в еврозоната — съответно с 1,3 процентни пункта и с 0,9 процентни пункта.

Държавните дългове през 2012 г. възлизат средно на 93% от БВП в еврозоната и на 87% от БВП в ЕС. За 2013 г. се очаква този дял да нарасне до 95% от БВП в еврозоната и до 89% в ЕС, но да се стабилизира след това.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.