Министерство на икономиката: "Пайнер" получава пари за технологична модернизация

публикувано: 15/01/2013 - 18:55 | | коментирай сега
Министерство на икономиката: "Пайнер" получава пари за технологична модернизация

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разпространи официално уточнение по повод днешната информация, че "Пайнер Медиа" ще получи близо 2 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за развитие на дейността си. От него става ясно, че "Пайнер" всъщност е била в резервите на кандидатствалите за помощта, но стига до договор, след отказ на участници от основния списък. Информацията, че компанията попада сред одобрените за безвъзмездна финансова помощ предизвика остри реакции сред представители на културния елит у нас.

По този повод ето и какво гласи  уточнението на икономическото министерство:

"Проектът на „Пайнер Медиа“ ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Процедурата е открита на 30 декември 2010 г. със Заповед № РД-16-1500/30.12.2010 г. Схемата е стартирана съгласно критериите и обхвата на секторите, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“ и предоставя равни възможности за кандидатстване на всички допустими кандидати. Допустими за финансиране по процедурата са кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в следните сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.:

• Сектор C „Преработваща промишленост”

• Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;

далекосъобщения”:

- J58 „Издателска дейност”;

- J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и

издаване на музика”;

- J60 „Радио- и телевизионна дейност”;

- J61 „Далекосъобщения”;

- J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

- J63 „Информационни услуги”.

• Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания”

Подадени са общо 189 проектни предложения, като със 121 кандидати са сключени договори за предоставяне на БФП.

Общият бюджет на процедурата е 97 791 500 лева (50 млн. евро).

Оценителната комисия е направила оценката и класирането на постъпилите предложения съгласно одобрените критерии и правилата за работа на Управляващия орган. С Решение № 3ТММ – 01-1/19.09.2011 г. е одобрено класирането на подадените проектни предложения. „Пайнер Медиа“ ООД е преминала успешно всички етапи на оценка и е в списъка с резервни проекти. След отказ за сключване на договор от фирми, включени в основния списък с одобрени проекти, по процедура Управляващият орган е длъжен да покани фирми от резервния списък по реда на тяхното класиране, сред които е и „Пайнер Медиа“ ООД. Проектът предвижда доставка на оборудване и материали за визуализация, тестване и въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на техническите специалисти за работа с новозакупеното оборудване и други дейности,свързани с управлението на проекта.

Всички документи, свързани с провеждането на процедура 2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и решенията на Управляващия орган, са публикувани на интернет страницата на програмата в раздел „Процедури/Процедури в процес на изпълнение“:

 http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=41"

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.