От форума "Лицето на твоя град": Бизнесът може да има много сериозна роля в промяната на градската среда

публикувано: 06/02/2013 - 19:35 | | коментирай сега
Проф. д-р арх. Веселина Троева Проф. д-р арх. Веселина Троева

Съществен елемент от темата за облика на българския град е един все още нов за България инструмент като градския маркетинг. Той се нарежда редом до изграждането на инфраструктурата, което е от първостепенно значение за визията на всяко населено място, изграждането на атракции, но и създаването и приемствеността на ценностите между жителите му, по-известните личности сред тях, които също могат да работят за репутацията на своя град и не бива да го забравят. Всичко това се прави със хората и за хората.

Това сподели друг от основните участници в дискусията на "Мениджър" от миналата седмица "Лицето на твоя град", проф. д-р арх. Веселина Троева. Тя е изпълнителен директор на „Национален център по териториално развитие” ЕАД и ръководител на екипа, разработил един изцяло нов инструмент, който за първи път се прилага в българската урбанистична практика -„Интегриран план за градско възстановяване и развитие”. Както вече стана ясно от предишните презентации, кандидастването за европейски средства от следващия период на Оперативната програма за регионално развитие ще се извършва при представяне на такива планове от големите градове и общини у нас. Ето какво още каза проф. д-р арх. Троева:

"Темата за интелигентния град заема все по-голямо място в творчески дискусии, в решенията на политиците, в научни форуми. Националният център по териториално развитие изготви Националната концепция за пространствено развитие и Интегрираният план на София. Общото между тези два големи проекта е интегрираният подход, защото и в двата случая говорим за концентрация на инвестициите, с които трябва да се почувства видимата промяна.

Националната концепция поставя центъра върху големите градове, върху отличниците с доказан капацитет за разработване и реализиране на успешни проекти, за усвояване на средства. На тях се разчита също да помогнат за растежа на по-малките градове и населените места, които са по-периферно разположени, за да могат и те да получат шанс за бъдещо развитие, достъп до по-високо качество на услуги и инфраструктура.

Под интегрираност вече нямаме предвид само инвестиционни проекти, каквито архитектите са свикнали да правят, а за такива, свързани и с инженерна инфраструктура, с интелигентен транспорт, подобряване на образованието, придобиване на нови умения. Вече има пилотни проекти, в които се интегрират различни идеи и инициативи по няколко Оперативни програми – Регионално развитие, Околна среда, За развитие на човешките ресурси и др. Това е единият тип интеграция, който се търси в новия тип планиране. Другият тип е териториалната интеграция – всички тези проекти да бъдат концентрирани в едни зони, така че да се постигне ефекта на синергия от едновременното действие на няколко проекта. В София например проектите ще бъдат концентрирани в три зони за въздействие - Социална, която заема най-голяма част от изготвения Интегриран план на града, Централна, тоест ядрото на града заедно с Борисовата градина и Южния парк и Зона за икономическо развитие. 

Очакваме бизнеса да играе много сериозна роля във всички тези процеси за промяна в облика на градовете чрез финансовия инструмент Джесика, частни инвестиции, защо не и дарения."

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.