Държавната селскостопанска земя трябва да се предоставя подаренда на предприемачи, безработнии социално слаби за период от 10 години, което ще създаде работни места.Такава позиция изрази председателят на Българската стопанска камара (БСК)Божидар Данев, който участва в конференция за несигурността на труда, организиранаот КТ „Подкрепа”.

От началото на глобалната финансова криза до момента са закрити 344 хил.

Вместо необосновани законови промени, влошаващи допълнителнобизнес средата и инвестиционния климат следва да бъде потърсена адекватна ипълна административна и наказателна отговорност и приложена цялата строгост назакона.

Общата задлъжнялост на предприятията и на бизнеса сее увеличила с 5 млрд.

„Докато не започнат да растат инвестициите, не може да сеочаква да се повиши заетостта.

Българската стопанска камара (БСК) излезе с позиция срещу новитеправила за разделното събиране и предаване на отпадъци от хартия, стъкло,пластмаси и метали от притежатели на търговски обекти, стопански иадминистративни сгради от началото на 2013 г.

Българската икономика е в застой и бизнесът не очакваподобрение през настоящата година.

Според 75% от представителите на бизнеса икономическатасреда в България се е влошила през 2012 г.

От 2008 година до първото тримесечие на 2012 година работнитеместа са намалели с 362 хил.

Разговорите за различни данъчни промени са известниполитически трикове за предварително подготвяне на обществото.

Разпространи съдържание