Фирмите, които покриват златния стандарт на НАП, щеполучават обратно надвнесения от тях данък върху добавената стойност в срок до10 дни след подаване на искане за възстановяване.

Национална агенция за приходите (НАП), съвместно съсСофийска градска прокуратура (СГП), започва проверка на имущественото състояниена бившия председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиранеАнгел Семерджиев, съобщиха от приходната агенция.

СтоличнатаНационална агенция за приходите еобявила 57 търга за имущество на длъжнициот началото на годината досега.

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ),получени през 2012 г., ще се облагат със ставка от 15%.

Днес последно може да платим дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка 5 на сто, припомнят от НАП.

11 февруари е крайният срок, вкойто физическите лица могат да платят дължимия данъкза довнасяне по годишната си декларацияс отстъпка от 5%.

Физическите лица, които отдават помещения под наем надруги физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансоводанък, през 2013 година ще имат едно ново задължение.

И през 2013 г. един от членовете на младо семейство сипотечен кредит може да намали дължими данъци с лихвените плащания позаема през годината.

259 вещи и активи на стойност 4,897 млн. лв. продава чрезновия онлайн Портал за продажби Националната агенция за приходите (НАП).

Разпространи съдържание